Tema

Lärare är för dåliga på etik

Svenska lärare behöver öva upp sin förmåga att analysera, diskutera och ta ställning i etiska frågor. Det anser Roger Fjellström, docent i praktisk filosofi vid Umeå universitet.

I en ny bok framhåller Roger Fjellström att läroområdets etik, i synnerhet lärarnas yrkesetik, måste etableras som ett viktigt forskningsfält i Sverige.
– Lärarna behöver få bättre underlag för arbetet med värderingar och fostran; där förslår inte rena kunskaper, utan normativ etisk reflektion av filosofisk art måste till.

Yrkesetik är de yttersta riktlinjerna för hur lärare ska förhålla sig till krav från elever och föräldrar, kolleger och samhälle. För att lärarkåren ska utgöra en ansedd yrkesgrupp är det viktigt att den har sin egen etik som grund för större professionalism i yrkesutövandet, skriver Roger Fjellström i sin bok ”Lärares yrkesetik”. God etisk medvetenhet och kompetens är nödvändig eftersom lärare i dag har större ansvar för skolarbetets former och innehåll, och för att de i högre grad än tidigare är förmedlare av värderingar. I boken presenterar, analyserar och diskuterar Fjellström den yrkesetiska plattform som Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har enats om. Han behandlar olika slags kompetens som lärare behöver för att yrkesetikens principer ska få genomslag i det vardagliga arbetet och erbjuder dessutom en lathund för yrkesetiskt ansvarigt handlande.

Roger Fjellström är lärare och forskare i praktisk filosofi vid Umeå universitet. Hans aktuella forskningsprojekt, i vilket föreliggande arbete ingår, är finansierat av Vetenskapsrådet och har titeln ”Kärlek som kärnan i skolans värdegrund, lärares yrkesetik och pedagogiska arbete”. Läs om projektet på adress http://www.info.umu.se/Forskningsdatabas/Projekt.asp?DokumentID=368.
Mer om Roger Fjellströms forskning på http://www.umu.se/philos/personal/fjellstrom/fjellstrom.htm

”Lärares yrkesetik” är en fortsättning på Roger Fjellströms tidigare bok ”Skolområdets etik” (2004). Båda böckerna har utgivits av Studentlitteratur förlag.

Kontaktinformation
För mer information eller intervju, kontakta gärna
Roger Fjellström, institutionen för filosofi och lingvistik, Umeå universitet
tel 090-786 95 79, mobil 070-916 71 42
eller e-post roger.fjellstrom@philos.umu.se

För recensionsexemplar, kontakta Pia Johansson, Studentlitteratur
e-post pia.johansson@studentlitteratur.se

Lärare är för dåliga på etik

 lästid ~ 2 min