Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 januari 2006

Att knäcka koderna

I doktorsavhandlingen Knäcka koderna – Praxis kring kön, industriell organisation och ledarskap beskrivs arbetet med att öka andelen kvinnliga chefer och ingenjörer på ett internationellt verkstadsföretag i Finspång. “Knäcka koderna” syftar på betydelsen av att synliggöra informella strukturer och processer i en organisation.- Vill vi åstadkomma förändring är det viktigt att dentifiera vad som ligger under ytan och är betydelsefullt och starkt i det aktuella sammanhanget. Det kan exempelvis handla om värderingar kring kvinnor och teknik, om ledarskap och om ingenjörsrollen, säger Annika Vänje som disputerar vid Luleå tekniska universitet den 12 januari.

Fokus i avhandlingen har legat på att i samarbete med olika aktörer i organisationen arbeta fram olika vägar till förändring. I avhandlingen presenteras en modell för i första hand förändringsarbete, men också för analys av organisationer. Modellen öppnar för olika aspekters betydelse – i det här fallet vad som skapar föreställningar och förväntningar kring kvinnor och män, teknik samt ledarskap.

– Det som är unikt med projektet är att företaget tog eget ansvar för att driva förändringsarbetet. Metodansatsen var interaktiv, vilket betyder att forskningen skett i nära samarbete med de berörda i organisationen, säger Annika Vänje.

Avhandlingen ger ett praktiskt exempel på hur man inom industrin kan arbeta med förändringsprocesser när det gäller att öka andelen kvinnor som är chefer och ingenjörer. Den visar också att de kvinnor som arbetar som ingenjörer och chefer kan beskrivas som teknikadministratörer. De ansvarar för enheter som kan karakteriseras som stödfunktioner till själva produkten, vilken i det här fallet är turbiner, och teknikutvecklingen.

– Kvinnors möjligheter att göra karriär inom civilingenjörsyrket kan beskrivas utifrån begreppet hegemonisk feminitet, en feminitet som representerar de koder som utgör själva normen för en ingenjör i ledande ställning. Vad som konstruerar normen kan exempelvis beskrivas utifrån maktaspekter ger status – rätt nätverk, klasstillhörighet, yrkestillhörighet och rätt klädsel, säger Annika Vänje.

– Den kan också beskrivas utifrån några av de aspekter som lyftes fram av deltagarna i projektet när de diskuterade hur en chef på företaget “ska vara”. Där kom det fram sådant som att ha rätt högre chef, att synas, att ingå i nätverk, att vara man, att våga ta risker och att vara handlingskraftig.

Annika Vänje är född i Stockholm (1963) och har en fil kand från Stockholms universitet. Åren 1996-2000 arbetade hon som jämställdhetshandläggare p Kungliga tekniska högskolan (KTH) och har under sitt forskningsarbete haft en doktorandtjänst på Arbetslivsinstitutet. Från och med 2005 är hon återigen verksam vid KTH.

Upplysningar: Annika Vänje, tel. 08-790 79 11, 070-719 79 11, annivn@kth.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera