Artikel från Örebro universitet
29 december 2005

Föräldrar till för tidigt födda barn behöver mer stöd från vården

Vården har en viktig uppgift att stärka stödet till föräldrar till för tidigt födda barn. Dessa föräldrar är mer stressade än andra föräldrar under barnets första levnadsår och mötet med vården kan vara avgörande för föräldrarnas möjligheter att identifiera sig i föräldrarollen.

Karin Jackson är medicine doktor och lärare i omvårdnadsvetenskap vid Örebro universitet och har i sin doktorsavhandling undersökt hur kvinnor och män som fått ett för tidigt fött barn upplever föräldraskapet och hur de utvecklar sin identitet som mamma respektive pappa.
– Den första tiden rymde föräldraskapet en spänning mellan de förväntningar och ideal föräldrarna hade och hur de upplevde sig själva som mamma respektive pappa, säger Karin Jackson. Mötet mellan den professionella och naturliga omsorgen kan vara av avgörande betydelse för föräldrarnas möjligheter att identifiera sig med rollen som förälder. Personalen och miljöerna inom vården kan både vara främjande och hindrande.
Av de bedömningar av vårdens kvalitet som gjorts i en av Karin Jacksons studier, framkom att det i första hand är viktigt med en god medicinsk-tekniskt kompetent vård till det för tidigt födda barnet. Vidare är det av betydelse att information ges om barnets behandling och vård samt att föräldrarna har kontinuerligt tillgång till en ansvarig sjuksköterska.
– Bemötandet från vårdpersonalen är också av betydelse, säger Karin Jackson. Det är viktigt att bli bekräftad och sedd i rollen som förälder. Sjuksköterskans roll har stor betydelse för föräldrarnas trygghetskänsla.
Studien ger också ett visst stöd för att ytterligare stöd till fäder bör tillskapas, så att de i större utsträckning kan vara med sina barn efter hemkomsten från neonatalavdelningen.
Jacksons forskning visar också att vårdkonsumtionen under barnens första levnadsår var högre för de för tidigt födda barnen i jämförelse med de normalt födda barnen. Även antal inläggningar på sjukhus efter neonatalperioden (vårdtiden på avdelningen) var högre för studiegruppen.
– Personalen inom hälso- och sjukvården har en viktig uppgift att stödja föräldrar till för tidigt födda barn så att deras egna resurser i den naturliga omsorgen om barnet, deras utveckling i föräldraskapet och anpassning till familje- och arbetsliv stärks, säger Karin Jackson. Vi behöver utveckla varma och kärleksfulla vårdmiljöer.

Avhandlingens titel “Att vara förälder till ett för tidigt fött barn – En studie om föräldrars dagliga liv och deras möten med vården”.

Pressfoto på Karin Jackson finns att hämta i pressrummet på Örebro universitets hemsida på adressen: www.oru.se/press/bildarkiv/karin_jackson

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Karin Jackson, telefon 019-30 36 63, 0730-65 92 30, e-post: karin.jackson@hi.oru.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera