Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 december 2005

Fosforbaserade flamskyddsmedel läcker ut i vår miljö

Fosforbaserade flamskyddsmedel av typen organofosfatestrar (OP) används brett och den globala konsumtionen ökar. En stor del sprids ut i vår miljö. Anneli Marklund, Umeå universitet, har i sin avhandling undersökt hur vanliga de är i inomhus- och utomhusmiljöer.

Förutom som flamskyddsmedel används OP också som mjukgörare i plaster och som tillsatser i oljeprodukter, bonvax, lim, färg m.m. Anneli Marklund har uppmätt varierande halter av OP i luft och damm på arbetsplatser och i bostäder, men också i snö, bakgrundsluft, regnvatten, fisk, avloppsvatten och avloppsslam. Hon har även hittat OP i oljeprodukter och spillolja. En del av dessa ämnen är giftiga och en långvarig exponering för de halter av OP som nu har uppmätts skulle kunna vara skadliga för t.ex. fisk, mask och insekter. Dessa studier inkluderar dock ett begränsat antal prov och provtyper och kunskapen om dessa föreningars miljö- och hälsoeffekter är bristfällig.

För att effektivt få ned halterna i miljön måste konsumtionen minska, t.ex. genom att istället använda material som inte behöver flamskyddas. För den vanliga konsumenten är det tyvärr svårt att ta reda på vilken typ av flamskyddsmedel eller mjukgörare som eventuellt är tillsatta i olika produkter och byggnadsmaterial.

I de inomhusmiljöer som undersökts uppmättes ett flertal OP i damm och luft. Generellt avspeglar halterna t.ex. byggnadsmaterial och möbler som finns i lokalerna. Offentliga lokaler hade högre halter än privata hus, och det beror förmodligen på hårdare brandskyddskrav. Vissa yrkesgrupper visade sig också vara mer utsatta, t.ex. exponeras flygtekniker för upp till 500 gånger högre lufthalter av tributylfosfat än förskollärare.

När t.ex. hushåll och industrilokaler våtskuras släpps stora mängder OP ut i avloppet och når till sist reningsverk. Avskiljningen av OP från avloppsvatten visade sig generellt vara dålig. I synnerhet klorerade OP tenderade att passera genom reningsverken utan att brytas ner eller avskiljas från vattnet. Av den mängd OP som nådde reningsverken släpptes 50 % ut via utflödet. Det påverkade den omgivande miljön.
– Karpar från en damm i närheten av ett reningsverk hade höga halter OP jämfört med abborrar från referenssjöar. Det skulle därför vara önskvärt om tekniken på reningsverken kunde förbättras så att dessa föreingar bryts ner, säger Anneli Marklund.

Flyg- och vägtrafik är också källor till OP i miljön. OP uppmättes i hydrauloljor och smörjmedel för flygplan samt i spillolja från bilar och lastbilar. Den totala halten OP i snöprov minskade när avståndet från en större vägkorsning ökade.
– OP släpps ut från både diffusa och direkta källor och kan sedan spridas vidare via luft och vattendrag. Därför är det inte förvånande att vi också hittade OP i luft och fisk från opåverkade miljöer, berättar Anneli Marklund.

Fredagen den 9 december försvarar Anneli Marklund, kemiska institutionen, miljökemi sin avhandling med titeln Levels and sources of organophosphorus flame retardants and plasticizers in indoor and outdoor environments. Svensk titel: Fosforbaserade flamskyddsmedel och mjukgörare i inom- och utomhusmiljöer – halter och källor. Disputationen äger rum kl 13.00 i Sal KB3B1 i KBC-huset. Fakultetsopponent är docent Roland Kallenborn, University Centre in Svalbard, Norge.

Anneli Marklund är uppvuxen i Boviken, Skellefteå och bosatt i Hissjö, Umeå.

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta:
Anneli Marklund, kemiska institutionen
E-post: anneli.marklund@chem.umu.se
Tel: 090-786 91 25, 073-0912 294

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera