Artikel från Malmö universitet
21 september 2005

Skolans värderingar om det mångkulturella samhället diskuteras i ny avhandling

“Jag hoppas att avhandlingen ska stimulera till fortsatt diskussion kring skolans roll som social fostrare och förmedlare av demokratiska värden”, säger Caroline Ljungberg, verksam vid Malmö högskolas utbildningsområde IMER, Internationell Migration och Etniska Relationer. Vilka värderingar har och sprider den svenska skolan? Hur ser skolans uppdrag och roll ut i dagens mångkulturella samhälle? Dessa är några av de frågor som diskuteras i avhandlingen “Den svenska skolan och det mångkulturella – en paradox?” som Caroline Ljungberg disputerar med den 23 september.

– Skolan har en central roll i det svenska samhället och är något som alla måste förhålla sig till. Eftersom jag även är utbildad SO – lärare valde jag att skriva min avhandling om skolan; en miljö som jag har kunskap om och insikt i, säger Caroline Ljungberg.

Caroline Ljungberg fokuserar i avhandlingen på tre områden: skolan som värde – och normförmedlare, den mångkulturella skolan samt skolans lokalisering i tid och rum. Som bas för en stor del av arbetet ligger intervjuer med rektorer från olika skolor och delar av Malmö.

– Jag fann att rektorerna var personer i skolan med breda kontaktytor och därmed möjlighet att ha åsikter inom många områden. De befinner sig i en komplex förhandlingssituation där de måste ta hänsyn till och prioritera bland olika gruppers intressen, till exempel lärares, elevers, föräldrars och politikers.

KRITISK MÅNGKULTURALISM
En fråga som Caroline Ljungberg fokuserat på i sitt forskningsarbete är att det i skolan finns få tillfällen att reflektera kring skolans ideologi. Frågor som berör skolans syfte och innehåll ägnas förhållandevis lite kraft och tid. Att skolan förväntas vara demokratisk blir också komplicerat och ställs på sin spets i mötet med dagens mångkulturella samhälle.

– Här skulle jag vilja slå ett slag för begreppet kritisk mångkulturalism. Det är mer inkluderande eftersom det fokuserar på relationer mellan olika grupper i samhället. Medvetenhet om vad en kritisk mångkulturalism innebär ger en bra grund att stå på i diskussioner kring intressekonflikter. En insikt om kritisk mångkulturalism kan även hjälpa lärare och rektorer att utveckla förmågan att reflektera kring sig själva och sin yrkesroll samt kring undervisningsinnehåll och sin relation till bland andra elever och föräldrar.

Ett kapitel som tillkom mot slutet av avhandlingsarbetet var det om skolans lokalisering i tid och rum. Frågor kring var skolor är belägna, hur de ser ut, vad de har för arbetsmiljö samt slutligen vilken betydelse deras upptagningsområde har, kom att intressera Caroline Ljungberg allt mer.

– Vad speglar skolan egentligen? Vad säger själva byggnaden oss om den verksamhet som pågår i den? Vilka signaler sänder den ut både till dem som verkar där och till oss som besöker den? Vissa skolor bjuder in till samtal och umgänge, andra är mer eller mindre avskräckande. Värden och normer i skolan uppfattas ofta som självklara och blir därmed osynliga och omedvetna. Dessa frågor behöver vi fundera kring och göra mer synliga, avslutar Caroline Ljungberg.

FAKTA
Caroline Ljungberg försvarar sin avhandling Den svenska skolan och det mångkulturella – en paradox? den 23 september kl 10.15 i hörsal K3, Kåkenhus, Campus Norrköping (Linköpings universitet, Institutionen för tematisk utbildning och forskning i Norrköping).

Kontaktinformation
För mer information:
Kontakta Caroline Ljungberg, tel: 040 – 665 75 23 eller 040 – 040-19 11 73.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera