Artikel från Göteborgs universitet
20 september 2005

Distansstudenters erfarenheter av informationssökning

Doktorsavhandling i biblioteks- och informationsvetenskap av Gudrún Thórsteinsdóttir

Trots användning av modern informationsteknik för kommunikation och informationssökning påverkar avståndet mellan distansstudenters bostadsort och högskolan deras tillgång till information liksom hur de bär sig åt för att skaffa litteratur och andra informationskällor. Detta visar Gudrún Thórsteinsdóttir i sin avhandling i biblioteks- och informationsvetenskap, The Information Seeking Behaviour of Distance Students.


Resultaten tyder på att det behövs mer varierad service från bibliotek och bättre teknikstöd för att minska betydelsen av geografiskt avstånd från högskolan. Det visar sig också att lokalt utbud av information och studenternas informationskompetens ofta har större betydelse för vilka informationskällor som används än syfte och innehåll i studieuppgiften. Vidare visar resultaten att distansstudenterna hade i överlag positiva upplevelser av distansstudier.


Avhandlingens syfte är att uppnå en fördjupad förståelse av distansstudenters informationssökningsbeteende. I studien behandlas möjligheter och problem som studenterna möter när de söker information för sina studier.


Studiens teoriramar hämtas dels från biblioteks- och informationsvetenskap, dels från pedagogik. Det rör sig främst om teorier om informationssökning, informationsbehov och lärande. Det empiriska materialet består av 42 djupintervjuer med 20 distansstudenter i biblioteks- och informationsvetenskap och två anställda på värdhögskolan, samt dagboksanteckningar från nio av studenterna. Studenterna valdes systematiskt för att få med personer i olika åldrar från olika delar av Sverige. Syftet med djupintervjuerna och dagboksanteckningarna är att fånga studenternas egna upplevelser av informationssökningsprocessen kopplad till deras arbete med olika studieuppgifter.


Avhandlingens titel: The information seeking behaviour of distance students
Avhandlingsförfattare: Gudrún Thórsteinsdóttir
e-post:.gudrun.thorsteinsdottir@hb.se
Fakultetsopponentens namn: Dr Jannica Heinström, Rutgers, USA
Tid och plats för disputation: Lördagen den 1 oktober 2005 kl. 13.00, Hörsal Sappören, Sprängkullsgatan 25, Göteborg

Kontaktinformation
Svenbo Johansson, avdelningsdirektör
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet
Besöksadress: Skanstorget 18
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg
tel. 031-773 1022
fax 031-773 1940

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera