Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 september 2005

Ledarskap och män

Ledarskap och manlighet sammanfaller ofta. Att vara man stärker ledarskapet. Att vara ledare stärker manligheten. Men bilden är inte entydig. Det finns också bland män ett relationsbaserat ledarskap som annars mest förknippas med kvinnor.

“Ska du studera ledarskap och genus, men här finns ju bara män?” Den kommentaren mötte Anna Fogelberg Eriksson, när hon inledde sin studie på en manligt dominerad arbetsplats.

– Könsteoretisk forskning om ledarskap har oftast fokuserat på kvinnor, konstaterar hon.

I sin avhandling vid Linköpings universitet, i ämnet pedagogik, valde hon alltså att göra tvärtom. Hennes utgångspunkt är att våra uppfattningar om vad som är manligt och kvinnligt, och om ledarskap, formas i ett socialt samspel. De är inte naturgivna. Hennes forskningsfråga är: Hur går detta till?

På det starkt mansdominerade företag i verkstadsindustrin, som hon studerade, är traditionerna också starka. Män är ledare av tradition. Det finns också, av tradition, en tät manlig sammanhållning. Män delar intressen, även utanför arbetstid, som sport, och det ger ett informellt mentorskap, där äldre män backar upp yngre män. Den sociala sammanhållningen kittar ihop männen och håller de (i det här fallet) fåtaliga kvinnorna utanför.

Ledarskap anses ofta bygga på egenskaper som styrka och beslutskraft, som ju traditionellt också uppfattas som manliga egenskaper. Men bilden är inte entydig, visar Anna Fogelberg Eriksson. Ledare, inte minst på den lägsta nivån, bygger mycket av sitt ledarskap på relationer. De har en stark empatisk förmåga och visar omsorg om sina anställda, håller reda på hur de har det, och deras barn och familjer – förmågor som traditionellt förknippas med kvinnor.

Ett sätt att komma åt den könsmässigt sneda fördelningen bland ledarna är att uppmärksamma de idealbilder och lokala normer som utvecklas kring ledarskap. Det gäller att motarbeta bilden av “hjälteledaren”, han som kan allt och som jobbar jämt, konstaterar Anna Fogelberg Eriksson, som också hittade sådana initiativ bland en del ledare på den arbetsplats hon studerade.

Kontaktinformation
Anna Fogelberg Eriksson disputerade den 16 september vid Institutionen för Beteendevetenskap, IBV. Avhandlingen heter Ledarskap och kön. En studie av ledarskap och maskuliniteter i ett verkstadsindustriföretag. Anna Fogelberg Eriksson nås på 013-285852, 073-839 38 67, e-post: annfo@ibv.liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera