Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 september 2005

Mångfalden av mejeriprodukter kräver eftertanke

Utbudet av olika mejeriprodukter växer explosionsartat samtidigt som mejerierna blir allt större. Trender som dessa har Johanna Berlin utvärderat ur miljösynpunkt i sitt doktorsarbete på SIK i Göteborg och Chalmers.

Vid en utvärdering av tänkbara framtida utvecklingsriktningar av mejerikedjan visade det sig att det scenario som var sämst ur miljösynpunkt var det som har störst likhet med dagens trender i mjölkkedjan.
– Koncentrationen till större och färre anläggningar leder till större miljöpåverkan genom att transporterna av mjölk och andra mejeriprodukter blir längre. Å andra sidan påverkas små mejerier mer av den ökade produktdiversifieringen vilket också har stor miljöpåverkan.

Minskat produktsvinn – en viktig miljöåtgärd
Det är vid omställningen i tillverkningen från en produkt till en annan som huvuddelen av svinnet uppstår. Den ökade miljöpåverkan från produktdiversifieringen i mejeriet kan motverkas om produkterna produceras i en ordning som minskar svinnet vid varje produktbyte.
Johanna Berlin har utvecklat en metod som kombinerar processoptimering med miljösystemanalys för att få fram en optimal produktsekvens som innebär att så lite av mjölkprodukterna som möjligt blir grisfoder.
– Vi har ju inte kor för att föda upp grisar& Metoden har använts i två fallstudier som finns beskrivna i min avhandling. Under arbetet med fallstudierna visade det sig att förutom att producera produkterna i rätt ordning så kan stora miljöförbättringar erhållas genom att dra ner på antalet produktbyten i tillverkningen.

Ät upp maten!
Mejerierna, handeln och konsumenterna kan välja mellan olika åtgärder för att minska sin miljöpåverken. Fast det är inte alltid lätt att veta vad som ger störst utslag ur ett livscykelperspektiv. Johanna Berlin har utarbetat en metod för att underlätta detta val.
– Metoden kombinerar livscykelanalys med aktörsanalys. Att minska på svinnet samt att inte slänga produkten, visade sig vara en effektiv åtgärd för alla tre aktörerna och då speciellt för konsumenten. Att energieffektivisera och förbättra transporterna gav lägre miljövinst. Genom att välja miljömärkta produkter medverkar man till att påverkan på försurning och växthuseffekt minskar, men detta val medför samtidigt att övergödningen ökar, förklarar Johanna Berlin.

Avhandlingens titel är “Environmental Improvements of the Post-Farm Dairy Chain: Production Management by Systems Analysis Methods”. Disputationen äger rum fredagen den 16 september klockan 10:15 på Chalmers i sal VR, Sven Hultins gata 6, Göteborg.

Johanna Berlin är anställd vid SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik i Göteborg och är industridoktorand på Chalmers.

Kontaktinformation
För mer information
kontakta Johanna Berlin, telefon: 031-335 56 00,
e-post: johanna.berlin@sik.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera