Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 juni 2005

Hela världens äppelmossor klassificerade

Förstörelsen av jordens vegetation och den biologiska mångfalden pågår i snabb takt. För att kunna peka ut vilka områden som är artrikast och därmed viktigast att bevara krävs en klassificering av de arter som finns. I en avhandling från Göteborgs universitet urskiljer Sven Fransén 25 arter av släktet äppelmossor.

Äppelmossor (Bartramia) är ett mossläkte utbrett i hela världen. För att kunna klassificera och dra gränser mellan olika arter, samlas ett stort antal exemplar av släktet in och jämförs. Det sker hela tiden insamlingar av växter från olika delar av världen och därför behöver man efter en tid gå igenom ett släkte och se om den tidigare indelningen håller, en så kallad taxonomisk revision.

Under loppet av 1800- och 1900-talen har man beskrivit över 100 arter av Bartramia och släktet har inte varit föremål för en världsomfattande taxonomisk genomgång sedan början av 1800-talet. Vid taxonomiska revisioner av mossor är det vanligare att man upptäcker att många tidigare beskrivna arter inte kan skiljas från varandra utan måste räknas som samma art, än att man hittar nya arter. I Sven Franséns avhandling urskiljs 25 arter av äppelmossor och många av de över 100 beskrivna arterna har slagits samman med andra arter.

Många tror att Linnés klassificering på 1700-talet fortfarande gäller, men hans kunskaper om mossor var så begränsade att man istället har valt botanisten Johann Hedwigs arbete från 1801 som startpunkt för namngivning och klassificering av mossor. För att få kunskap om den biologiska mångfalden och veta vilka arter av växter och djur som finns på jorden måste sådana undersökningar göras av alla släkten. Problemet idag är att det är svårt eller omöjligt att få arterna som man hittar bestämda. Det gäller särskilt sporväxter och ryggradslösa djur, och allra svårast är det i tropikerna som är artrikast och minst utforskat.

Artbestämningen ger ett sätt att förmedla kunskapen om släktskapet, och kan sedan ligga till grund för genetiska, molekylära och ekologiska studier av släktet samt utarbetandet av floror.

Sven Fransén har disputerat för avläggande av filosofie doktorsexamen i systematisk botanik vid Göteborgs universitet. Avhandlingen har titeln: “Taxonomic revision of the moss genus Bartramia Hedw. sections Bartramia and Vaginella C. Müll.”

Kontaktinformation
Sven Fransén
Botaniska institutionen
Göteborgs universitet
Tel hem: 031-485749

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera