Artikel från IFAU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 juni 2005

Sjukfrånvaron ökar då kravet på läkarintyg mildras

I ett experiment senarelades kravet på läkarintyg med en vecka. Resultatet blev att antalet sjukfrånvarodagar ökade med i genomsnitt 6,6 procent. Effekten var större för män än för kvinnor. Det visar en ny IFAU-rapport.

Kravet på sjukintyg påverkar sjukskrivningens längd
Då kravet på läkarintyg mildrades vid ett experiment ökade sjukfrånvaron markant. Sjukfrånvarons medellängd ökade från 11,86 till 12,64 dagar, eller med 6,6 procent. Tydligt är också att sannolikheten att återgå till arbete är störst dagen innan läkarintyget måste uppvisas. Hur ofta individerna blev sjukskrivna påverkades däremot inte, vare sig under eller efter experimentperioden. Männens sjukskrivning ökade betydligt mer än kvinnornas. En förklaring kan vara att kvinnor har högre moral; en annan att gruppen sjukskrivna män inte är direkt jämförbar med sjukskrivna kvinnor då män är sjukskrivna i mindre utsträckning än kvinnor. Inga skillnader i effekten kan påvisas för olika inkomst- och åldersgrupper.

Kraftiga ekonomiska effekter av minskad kontroll
Experimentet innebar längre sjukperioder men färre läkarbesök. Kostnaden för de längre sjukperioderna uppskattas till sex gånger högre än den potentiella besparingen av färre läkarbesök. Rapporten visar även att om svenskarna år 1988 varit tvungna att uppvisa ett läkarintyg från tredje dagen, som i många andra europeiska länder, skulle sjukfrånvaron i Sverige ha varit ungefär tio procent lägre än med krav på läkarintyg från åttonde dagen.

Bakgrund och metod
Rapporten bygger på ett experiment som omfattade cirka 300 000 individer i Jämtlands län samt Göteborgs kommun under 1988. De sjukförsäkrade slumpades i en behandlingsgrupp och en jämförelsegrupp. Behandlingsgruppen behövde inte uppvisa ett läkarintyg förrän efter 14 dagars sjukskrivning, för jämförelsegruppen gällde den sedvanliga sjudagarsperioden. Under 1988 ersatte försäkringskassan inkomstbortfall vid sjukfrånvaro fr o m den första dagen, dvs ingen karensdag fanns i försäkringen. Varken resultaten eller något annat material från experimentet har tidigare publicerats.

Författare och kontaktinformation
Rapport 2005:7 “Hur påverkar kravet på läkarintyg sjukfrånvaron? Erfarenheter från ett socialt experiment” är skriven av Patrik Hesselius, Per Johansson, och Laura Larsson, alla vid IFAU. Studien finns även på engelska som Working paper 2005:15.

Kontaktinformation
Om du vill veta mer kontakta Patrik Hesselius på tel: 018-471 15 92, mobil: 070-725 19 13 eller via e-post: patrik.hesselius@ifau.uu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera