8 juni 2005

Kvinnliga gynekologer använder mer östrogen än genomsnittskvinnan

Efter att studier visade att östrogenbehandling mot klimakteriebesvär inte enbart hade positiva hälsoeffekter har förskrivningen av preparaten gått ned. En avhandling från Sahlgrenska akademin visar att minskningen är långt ifrån lika stor hos kvinnliga gynekologer och partners till manliga gynekologer. De använder fortfarande östrogen i hög utsträckning.

Under 90-talet ökade östrogenanvändningen mot klimakteriesymtom kraftigt i Sverige liksom i många andra länder. Ökningen berodde på att det under 80- och 90-talet publicerades en stor mängd studier som visade att olika typer av östrogenbehandling ökade livskvaliteten samtidigt som de minskade risken för hjärt-kärlsjukdomar och benskörhet. Runt millennieskiftet publicerades två stora amerikanska studier som inte kunde bekräfta att östrogenbehandling hade någon förebyggande effekt för att minska hjärt-kärlsjukdomar. Studierna visade även, precis som tidigare studier gjort, att risken för bröstcancer och blodpropp ökade något av östrogenbehandling. Det har medfört att östrogenanvändningen har minskat under senare år.

Leg läkare Louise Thunell jämför i sin avhandling svenska gynekologers inställning till förskrivning av östrogenpreparat mot klimakteriebesvär mellan åren 1996 och 2003, alltså före och efter de amerikanska studierna. Gynekologerna var försiktigare i sina rekommendationer beträffande förskrivning 2003 jämfört med 1996. 1996 ansåg 44 procent av gynekologerna att så gott som alla kvinnor skulle erbjudas östrogenbehandling jämfört med elva procent 2003. Andelen gynekologer som ansåg att förebyggande av benskörhet och hjärt-kärlsjukdom var anledningar till östrogenbehandling hade minskat betydligt mellan 1996 och 2003. Fler gynekologer uppgav 2003 att östrogenbehandling ökade risken för bröstcancer och blodpropp jämfört med 1996.

Gynekologernas egen användning av östrogen i klimakteriet hade minskat mellan 1996 och 2003, men var fortfarande hög jämfört med allmänhetens. 1998 behandlades drygt 30 procent av svenska medelålders kvinnor med någon typ av östrogen. 2003 hade andelen minskat till runt 20 procent. Av de kvinnliga gynekologerna i eller efter klimakteriet behandlades 88 procent med östrogen och av partners till manliga gynekologer behandlades 86 procent 1996. Motsvarande siffror för 2003 var 71 procent respektive 68 procent.
– Gynekologer i Sverige förefaller alltså hålla sig väl informerade om aktuella resultat i vetenskaplig litteratur och har ändrat handläggning och förskrivning av östrogen till sina patienter, men använder själva fortfarande östrogen i hög utsträckning, säger Louise Thunell.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin institutionen för kvinnors och barns hälsa, avdelningen för obstetrik och gynekologi
Avhandlingens titel: The Climacteric, Management and Attitudes among Women and Physicians
Avhandlingen försvaras torsdagen den 9 juni, klockan 13.00, aulan, kvinnokliniken, SU/Östra sjukhuset, Göteborg

Kontaktinformation
Avhandlingen är skriven av:
leg läkare Louise Thunell, telefon: 046-12 91 12, 0733-56 37 36, e-post: louise.thunell@telia.com

Handledare:
professor Lars-Åke Mattsson, telefon: 031-343 43 27, 0709-82 86 39, e-post: lars-ake.mattsson@vgregion.se
professor Ian Milsom, telefon: 031-343 41 79, 070-537 16 02, e-post: ian.milsom@obgyn.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera