Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

31 maj 2005

Manual underlättar bedömning av olycksrisker

Olyckor påverkar ofta såväl sociala och ekologiska som ekonomiska värden negativt, och utgör därmed ett presumtivt hot mot hållbar utveckling. Men att bedöma olycksrisker i exempelvis miljökonsekvensbeskrivningar är ofta svårt. Geografen Markus Lundkvist har i sin avhandling konstruerat en manual för riskanalys och prövat den mellan Kiruna och Narvik. Disputationen äger rum vid Uppsala universitet den 7 juni.

Olycksrisker skall beaktas som en konsekvens i miljökonsekvensbeskrivningar, MKB, För att analysera risker krävs att riskanalysmetoder är pålitliga och helst också användarvänliga och kostnadseffektiva. Få studier har jämfört olika analysmetoder med dokumenterade olyckshändelser för att bedöma metodernas noggrannhet. I sin doktorsavhandling har Markus Lundkvist utvecklat en riskanalysmanual som baseras på analys av omgivande miljö och landskap. Manualen är ett stöd för att systematiskt identifiera och analysera olycksrisker i både rum och tid.

Manualen prövades genom att bedöma olycksrisker för järnvägen och vägen mellan Kiruna och Narvik, eftersom det finns en lång och diversifierad olycksstatistik i området. Här har riskkällor som snöskred, jordskred, bergras, slaskflöden och översvämningar, liksom älg och ren, orsakat stora problem för både järnvägens och vägens konstruktion och trafik. Varje olyckssekvens delades in i fyra kronologiska faser som klassades med olika index och risknivåer beräknades. Risknivåerna jämfördes sedan med dokumenterade och kvantifierade olyckor. Dessutom simulerades en miljökonsekvensbeskrivning ur riskperspektiv med vägen och järnvägen som olika projektalternativ för att bedöma vilket som var säkrast respektive farligast.

Trots att det finns flera osäkerhetsfaktorer visade sig riskanalysens noggrannhet vara relativt hög och manualen bedömdes vara enkel att följa.
– Genomgången av riskfaktorer underlättar när man ska föreslå lämpliga olycksförebyggande och skadebegränsande åtgärder som ett led i riskhanteringen. Manualen bör med fördel kunna användas när man vill jämföra olycksrisker mellan olika platser samt mellan olika projektalternativ i MKB-sammanhang. Kostnaderna för att tillämpa manualen är låga i jämförelse med de olyckskostnader som kan undvikas, säger Markus Lundkvist.

Kontaktinformation
Markus Lundkvist kan kontaktas på 011-19 10 15, 0708-19 10 15 eller via e-post: markus.lundkvist@sjofartsverket.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera