Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 maj 2005

Ny metod för att hitta miljöfarliga ämnen kan ge bättre riskbedömningar

Ny metod för att hitta miljöfarliga ämnen kan ge bättre riskbedömningarTrots att vi konstant förorenar vår natur med olika kemikalier och ser skador på djur i förorenade områden är vår kunskap i dag om vilka kemikalier som är mest giftiga väldigt begränsad.

Henrik Sundberg har i din doktorsavhandling i tillämpad miljövetenskap undersökt den kraftigt förorenade Örserumsviken utanför Västervik. Resultaten visar att kända miljögifter som till exempel PCBer endast till en relativt liten del har förmåga att orsaka skada på fisk.
För att prioritera saneringen av olika förorenade områden måste giftiga områden identifieras. Föroreningar som kan orsaka störst skada i naturen måste prioriteras i första hand. Riskbedömningar utförs i dag ofta genom att analysera kända miljögifter från miljön. Giftigheten uppskattas utifrån halten av dessa kända föroreningar. Okända miljögifter, med förmåga att orsaka biologiska effekter, kommer inte att hittas genom detta förfarande. Dessutom består oftast förorenade områden av tusentals olika föreningar, vilket gör det svårt att peka ut de mest potenta miljögifterna. Biomarkörer, ett samlingsnamn för att analysera biologiska effekter, ger ett relativt mått på giftigheten i ett område, men endast begränsad kunskap om vilka de giftiga substanserna är.

Henrik Sundberg har genom kemisk fraktionering separerat olika föroreningsgrupper från varandra i Örserumsvikens bottensediment. Varje grupps påverkan på fisk undersöktes, varefter de giftigaste fraktionerna delades upp ytterligare. Genom denna stegvisa mätning av giftighet visar det sig att varken PCBer eller de vanligast analyserade polycykliska aromatiska kolväten (PAHer) har störst förmåga att orsaka effekter i fisk. Fiskarnas skador orsakades främst av andra polycykliska aromatiska föreningar som bland annat sprids kontinuerligt från samhället och industrin.

Henrik Sundbergs undersökningar visar hur analytisk kemi och biomarkörer kan kombineras för att erhålla mer tillförlitliga riskuppskattningar i vår miljö. Resultaten i denna avhandling understryker hur begränsad vår kunskap är om vilka miljögifter som orsakar störst skada i naturen. Avhandlingen uppmärksammar också hur viktigt det är att minska spridning av de föroreningar vi kontinuerligt släpper ut.

Doktorsavhandlingens titel: Toxicological and Chemical Charcterization of Organic Pollutants with Potential to Adversely Affect Fish.

Disputationen äger rum lördag den 28 maj kl. 13.00 i hörsal 8, hus D, Södra huset, Frescati. Opponent är Dr. Tracy K. Collier, NOAA, Seattle, USA.

Kontaktinformation
Henrik Sundberg nås på telefon 08-674 77 66 (Institutionen för tillämpad miljöforskning, 106 91 Stockholm), 070-549 57 66 eller e-post Henrik.Sundberg@itm.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera