Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 maj 2005

Snårigt när två lagstiftningar krockar

Det är inte ovanligt att svensk lag påverkas av EG-rätt. Kenneth Nordback har i sin avhandling studerat vad som händer med intermistiska beslut i svensk domstol när lagstiftningar kockar. Disputationen äger rum vid Uppsala universitet den 24 maj.

EG-rätten påverkar den svenska rätten på olika plan. Inom EU finns gemensamma regler på vissa områden. Men EG-rätten kan också inverka på svenska processer, dvs. rättegångar i svenska domstolar. Kenneth Nordback behandlar i sin avhandling preliminära beslut som fattas i ett inledande skede av processen och som reglerar vad som skall gälla fram till en slutlig dom i målet.

– Det är viktigt att klarlägga vad som gäller på ett område och vilka frågor som kan dyka upp när två lagstiftningar krockar. Svenska domstolar är ännu inte så vana att ifrågasätta EG-rättsliga lagstiftningar, säger han.

Eftersom en dom kan dröja i två, tre år kan det preliminära (“interimistiska”) beslutet få avgörande betydelse för parterna i målet och andra. Ett par aktuella fall där interimistiska åtgärder aktualiserats i EG-rättsliga mål är Vaxholms-målet i Arbetsdomstolen och Unibets ifrågasättande av främjandeförbudet i lotterilagen, vilket nu ligger i Högsta domstolen.

En slutsats i avhandlingen är att det är av betydelse om det är svenska lagar eller EG-rättslig lagstiftning som ifrågasätts i svensk domstol. När en begäran om exempelvis inhibition (verkställighetsförbud) riktas mot en EG-rättslig förordning skall en svensk domstol använda sig av EG-domstolen föreskrivna regler. Om frågan i stället gäller svensk lags förenlighet med EG-rätten är utgångspunkten att bestämmelserna i rättegångsbalken eller förvaltningsprocesslagen skall tillämpas. De kan dock behöva modifieras med hänsyn till sådana allmänna krav som EG-domstolen har ställt upp.

– Avsikten är alltså att så långt som möjligt besvara frågan hur det provisoriska rättsskyddet i svensk domstol påverkas av EG-rätten. Det får inte vara omöjligt eller orimligt svårt att genomdriva en EG-rättsligt grundad rättighet i svensk domstol.

EG-domstolens praxis är en viktig rättskälla i nationella domstolar. Nordback undersökning av denna praxis ur ett svenskt perspektiv är central i avhandlingen.

Kontaktinformation
För mer information: Kenneth Nordback, 018-471 79 95, eller via e-post Kenneth.Nordback@jur.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera