Tema

Minst 10 nya professorer till Mittuniversitetet i Östersund

Universitetsstyrelsen har idag fastställt inriktning och prioritering inför verksamhetsåret 2006. Där ingår bland annat de 30 extra miljoner som Mittuniversitetet tilldelades i vårens forskningsproposition. Med anledning av garnisonsnedläggningen är de öronmärkta för Campus Östersund. Forskningsprofilerna Turism, idrott och upplevelseteknologi och Välfärdssamhällets utmaningar står i fokus för satsningen. Totalt vill styrelsen satsa ungefär 24 av de 30 Östersundsmiljonerna år 2006 på dessa två profiler. Bland annat genom tillsättande av professorer för att stärka forskningsmiljöerna.

De enskilt största satsningar inom profilen Turism, idrott och upplevelseteknologi som föreslås är turismforskningen med 5,6 miljoner samt upplevelseteknologi och informationsteknologi med 2,7 miljoner vardera. Dessutom läggs knappt 2,5 miljoner vardera på idrottsvetenskaplig forskning respektive forskning inom biomekanik.

Forskningsprofilen har en stark regional anknytning och är därför värdefull såväl för Mittuniversitetet som regionen. Av de medel som fördelats redan i år kommer också en satsning på den idrottsvetenskapliga verksamheten vid Nationellt Vintersportcentrum att göras.

– Det är bra att styrelsen prioriterar uppbyggnaden av verksamhet som stärker forskningsprofilen än mer, på sikt. ETOUR är ju redan idag internationellt framstående inom turismforskningen och med starka forskningsmiljöer på flera områden inom profilen finns det goda möjligheter att ett plus ett blir tre – både för regionen och Mittuniversitetet, säger rektor Thomas Lindstein.

Inom forskningsprofilen Välfärdssamhällets utmaningar vill man fördela 8,4 miljoner till ämnena hälsovetenskap, psykologi och socialt arbete. Profilens forskning handlar bland annat om högaktuella frågor rörande förändringar av den svenska välfärdsmodellen. Forskningsinriktningen inom denna profil skapar mycket goda förutsättningar för framtida samarbeten och synergieffekter med Folkhälsoinstitutet.

Drygt 3,5 miljoner föreslås till samhällsvetenskapliga ämnen där beslut redan fattats om att inrätta forskarutbildning – företagsekonomi, sociologi och statsvetenskap. Dessa ämnen tillhör forskningsprofilen Kulturarv, demokrati och företagande. Forskning inom hållbar utveckling föreslås få drygt två miljoner. Den miljöinriktade forskningen inom hållbar utveckling har sin hemvist i profilen Skogen som resurs.

Att forskning och grundutbildning går hand i hand ser rektor Thomas Lindstein som viktigt för den framtida utvecklingen:
– Inriktningen är att fördela totalt 20 miljoner på ämnen med samhällsvetenskaplig inriktning och 10 miljoner på naturvetenskapliga/tekniska ämnen – främst genom en omfattande satsning på professorstillsättningar. Detta ligger helt i linje med profilen på Campus Östersund, vilket är en samhällsvetenskaplig tyngdpunkt inom forskning och utbildning.

Forskningsmedlen kommer, utöver professorstillsättningarna, att användas för anställning av seniora forskare och doktorander. Definitivt beslut om fördelning av forskningsmedel inför 2006 fattas av styrelsen i oktober.

Kontaktinformation
Rektor Thomas Lindstein, Mittuniversitetet, mobiltfn:070-3228640 OBS! Efter styrelsmötets slut kl. 17.00!

Minst 10 nya professorer till Mittuniversitetet i Östersund

 lästid ~ 2 min