Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 maj 2005

Motsägelsefulla intressen i arbetet med att öka jämställdheten

I en ny avhandling, “Jämställdhetsarbetets pedagogik. Dilemman och paradoxer i arbetet med jämställdhet på ett företag och ett universitet”, analyserar Petra Angervall de olika intressen som ligger till grund för arbete med jämställdhet. Hon pekar på att jämställdhetsarbete verkar handla om att skapa samstämmighet och gemenskap bland de anställda, samtidigt som individens eget ansvar och förmåga betonas. Arbetet präglas dessutom av att mäns och kvinnors olika kompetenser och egenskaper lyfts fram och betonas, vilket riskerar att befästa rådande förhållanden. Angervall drar slutsatsen att jämställdhetsarbetet i första hand verkar tillgodose organisationernas strävan efter utveckling och framgång.

Alla organisationer i Sverige är enligt lag skyldiga att beakta jämställdhet. Denna avhandling behandlar hur detta jämställdhetspolitiska uppdrag tolkas och implementeras i två organisationer, hur arbetet för att öka jämställdheten bedrivs och detta arbetes villkor. Angervall har studerat två jämställdhetssatsningar som riktas till kvinnor i karriären och ett jämställdhetsprojekt samt delar av den centrala administrationen på ett företag och ett universitet.

Avhandlingen visar att jämställdhetsarbetet främst präglas av organisationernas egna intressen och mål. Framför allt betonas både vikten av samstämmighet och den individuella kompetensen och konkurrensen. Mäns och kvinnors olikheter i fråga om kompetenser och egenskaper betonas, vilket medför att kvinnor och män förväntas bidra till organisationerna på olika sätt. Exempelvis visar Angervall att män med status och inflytande ofta anses kunna öka jämställdheten i högre grad än kvinnor. Detta kan tyda på att jämställdhetsarbetet kan bidra till att befästa mäns och kvinnors skilda villkor snarare än att bidra till förändring. Jämställdhetsarbetet leder således inte nödvändigtvis till att relationerna mellan könen förändras, inte heller till att den enskilda individen får mer inflytande. Angervall visar också att det pågår förhandlingar mellan de anställda i de aktuella organisationerna, förhandlingar som berör hur jämställdhetsarbetet ska bedrivas och de intressen som ska vara styrande.

Avslutningsvis konstaterar Angervall att jämställdhetspolitiska direktiv och arbete med jämställdhet i olika verksamheter har öppnat för möjligheterna att påverka och förändra mäns och kvinnors villkor. Detta gör det emellertid inte mindre viktigt och intressant att kritiskt analysera hur detta förändringsarbete sker, för att ytterligare förbättra villkoren för män och kvinnor i arbetslivet samt för dem som arbetar med att öka jämställdheten.


Författare: Petra Angervall. Institutionen för pedagogik och didaktik. Göteborgs universitet.
Avhandlingens titel: Jämställdhetsarbetets pedagogik. Dilemman och paradoxer i arbetet med jämställdhet på ett företag och ett universitetet.
Handledare: Professor Inga Wernersson. Institutionen för pedagogik och didaktik. Göteborgs universitetet. 031-773 2411. inga.wernersson@ped.gu.se
Fil dr Rita Foss Fridlizius. Institutionen för pedagogik och didaktik. Göteborgs universitet. 031-773 2418. rita.foss@ped.gu.se
Disputation: Fredagen den 27 maj 2005 kl 9.15 i Stora Hörsalen, Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet.
Opponent: Förste Amanuensis, Anne-Lise Arnesen, Allmennlærerutdanningen. Högskolan i Oslo.
Kontakt: petra.angervall@ped.gu.se, 031-773 2472

Kontaktinformation
Anki Gustafsson
Tel: 031-773 22 95
anki.gustafsson@ped.gu.se

Göteborgs Universitet
Fakultetskansliet för utbildningsvetenskap
Forskarutbildningarna
Box 300
405 30 GÖTEBORG

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera