Tema

Barns vittnesmål på barns villkor!

Doktorsavhandling i psykologi av Anneli Larsson

Det är viktigt för vår rättssäkerhet att man tar tillvara på barns vittnesmål på lämpligt sätt och att tillförlitligheten i dessa utvärderas korrekt. I doktorsavhandlingen Interviewing Child Witnesses har Anneli Larsson undersökt hur man intervjuar barn för att få så tillförlitliga och fullständiga utsagor som möjligt. Resultaten visar att den kognitiva intervjutekniken med fördel kan användas och att det sätt vilket man intervjuar barn på bör anpassas efter det individuella barnets utvecklingsnivå.
Det saknas ofta vittnen när barn faller offer för brott. Detta innebär att barns vittnesmål inte sällan får en avgörande betydelse vid anmälan och utredning av sådana brott. Bara ett fåtal anmälningar om övergrepp på barn leder till åtal. Två skäl till detta är problemen med att ta tillvara barns vittnesutsagor och svårigheterna med att på ett korrekt sätt utvärdera tillförlitligheten i dessa. Avhandlingen bygger på experimentella studier med barn i åldrarna 6-12 år. I undersökningarna har den så kallade kognitiva intervjun utvärderats och utvecklats. Barnen har intervjuats dels kort tid efter upplevelsen, dels efter sex månader. Resultaten visar att kognitiv intervjuteknik ger utsagor som är mer tillförlitliga och mer fullständiga jämfört med en kontrollintervju. Med andra ord; den kognitiva intervjun fungerar bra när man intervjuar barn.
I avhandlingen betonas dessutom att varje intervju bör skräddarsys för varje enskilt barn. Det är väldigt viktigt att barnet ges tid att berätta i lugn och ro. Detta är inte oproblematiskt. För t ex polisen kan det innebära bekymmer eftersom man sällan har den tid som krävs. Det måste finnas möjlighet att bygga upp en god relation mellan barnet och intervjuledaren. Bara då vågar barnet själv ta plats och berätta spontant. I avhandlingen återfinns resultat som understryker betydelsen av att adekvat utbildning ges till poliser som intervjuar barn. Resultaten visar också på svårigheterna med att bedöma tillförlitligheten i barns vittnesmål. Det understryks att mer forskning krävs innan man på ett korrekt sätt kan uttala sig om olika tekniker för att bedöma tillförlitlighet.
Sammantaget menar Anneli Larsson att avhandlingen är särskilt viktig för dem som har till uppgift att intervjua barn. Detta gäller särskilt yrkesaktiva inom rättsväsendet, så som poliser, jurister m fl.
Avhandlingens titel: Interviewing Child Witnesses
Avhandlingsförfattare: Anneli Larsson , tel. 031-141419 (bost), 031-773 1854 (arb)
E-post: Anneli.Larsson@psy.gu.se
Fakultetsopponentens namn: Professor Karin Aronsson, Linköping
Tid och plats för disputation: Fredagen den 27 maj 2005, Kl 10.15, Sal F1, Psykologiska institutionen, Haraldsgatan 1, Göteborg

Kontaktinformation
Svenbo Johansson, avdelningsdirektör
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet
Besöksadress: Skanstorget 18
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg
tel. 031-773 1022
fax 031-773 1940

Barns vittnesmål på barns villkor!

 lästid ~ 2 min