Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 april 2005

Nytt sätt att administrera surfaktant till för tidigt födda barn halverar behovet av respiratorvård

I en doktorsavhandling vid Karolinska Institutet redovisas en ny metod för att ge surfaktant till för tidigt födda barn med andningsstörning. Med metoden som kallas INSURE (INtubation-SURfaktant-Extubation) kan behovet av respiratorvård hos dessa barn halveras, utan ökad risk för komplikationer.

Surfaktant är en blandning av fett och protein som bildas i lungorna och hindrar lungblåsorna från att falla samman vid utandning. De flesta barn som föds mer än sex till åtta veckor för tidigt har omogna lungor och varierande grad av brist på surfaktant. Många av de barnen utvecklar lungsjukdomen RDS (respiratory distress syndrome).

Behandlingen är att ge surfaktant som en instillation i barnets luftrör och har därför traditionellt administrerats i samband med intubering för respiratorvård. I en djurexperimentell modell visas i avhandlingen att mekanisk ventilation (respirator) leder till att upptaget av surfaktant i lungvävnad hämmas, surfaktant inaktiveras och lungfunktionen försämras. Men respiratorvård innebär inte bara en ökad risk för komplikationer och kroniska lungskador hos det nyfödda barnet, utan har i Stockholm också inneburit att barnet behövt transporterats till Karolinska Universitetssjukhuset Solna om det fötts på annan förlossningsenhet.

Med en ny metod kallad INSURE (INtubation-SURfaktant-Extubation) halveras behovet av respiratorvård, utan ökad risk för komplikationer. INSURE innebär att surfaktantbehandlingen ges under en mycket kortvarig intubation. Tuben i luftröret avlägsnas sedan direkt så att barnet kan andas själv hjälpt av ett mottryck i näsluften, så kallad CPAP (Continuos Positive Airway Pressure). Metoden används sedan 1998 på för tidigt födda barn med lungsjukdom på neonatalavdelningen vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

– Metoden gör att vi undviker transporter av nyfödda barn mellan sjukhus och därmed ökar närheten mellan mor och barn, säger Kajsa Bohlin. Dessutom kan vi åstadkomma minskade sjukvårdskostnader.

I studien, som gjordes retrospektivt, ingick alla barn med RDS (420 barn) födda mellan 13 och 6 veckor för tidigt vid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge och Solna under en 10-års period (1993-2002). Efter införandet av INSURE-metoden 1998 har respiratorbehovet sjunkit med 50 procent utan att några negativa effekter på utfallet har kunnat påvisas. INSURE resulterar också i bättre syresättningen under de första tolv timmarna efter surfaktantbehandlingen och ett klart minskat behov av mer än en dos surfaktant jämfört med hos barn som surfaktantbehandlades i samband med respiratorvård.

Kajsa Bohlin har även studerat kroppsegen surfaktantomsättningen hos 70 barn, med hjälp av en nyligen utvecklad stabil isotop teknik. Bland de 70 barnen fanns för tidigt födda barn med respiratory distress syndrome (RDS) och fullgångna barn med och utan lungsjukdom. Det är en av de första studierna som beskriver normal surfaktantomsättning hos fullgångna barn. Resultaten visar att svår lungsjukdom hos fullgångna barn resulterar i störd surfaktantmetabolism liknande den hos för tidigt födda barn med surfaktantbrist. Detta talar för att även denna grupp av barn kan ha nytta av surfaktantbehandling.

– Min studie visar att behandling med konventionell respirator eller högfrekvens oscillerande respirator inte påverkar den kroppsegna surfaktantomsättningen hos för tidigt födda barn med RDS. Däremot har ventilationsstrategin stor betydelse för resultatet av surfaktantbehandlingen, säger Kajsa Bohlin.

Kontaktinformation
Avhandling: Surfactant metabolism in the newborn; the impact of ventilation strategy and lung disease (Surfaktantmetabolism hos nyfödda; inverkan av ventilationsstrategier och lungsjukdom)

Författare: Kajsa Bohlin, institutionen för klinisk vetenskap, enheten för pediatrik, Karolinska Institutet, tel 08-585 829 78, mob 073-781 90 59, e-post: kajsa.bohlin@klinvet.ki.se

Disputationen äger rum: Fredagen den 8 april, kl. 9.00, i sal 4V på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Alfred Nobels allé 8.

Avhandlingens abstract finns på: http://diss.kib.ki.se/2005/91-7140-229-2/

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera