Tema

Det missuppfattade ledarskapet

Bilden av ledarskap som visionärt, målstyrande och avskilt från den löpande verksamheten stämmer inte med verkligheten. Istället skapar denna bild frustration hos chefer, som förvisso utövar ledarskap, men på ett annat sätt än de själva säger att de gör.

Louise Moqvist har studerat ledarskap inom åtta myndigheter, på chefsnivån strax under generaldirektörerna. Hon har nyligen disputerat i pedagogik på en avhandling som ger belägg för en alternativ syn på ledarskap.

– Forskning om ledarskap har blivit populär från 1980-talet och framåt, säger hon. Men den har också fått kritik, särskilt för att den har varit så svår att omsätta i praktiken.

Louise Moqvist nöjde sig därför inte med att intervjua chefer om deras syn på ledarskap. Hon gjorde också observationer, dvs. hon följde ett mindre antal chefer i deras arbete under några normala arbetsdagar.

– Jag ville ta reda på inte bara vad chefer säger att de gör, utan också vad de faktiskt gör.

Den bild hon då fick skiljer sig på flera avgörande punkter från chefernas egen uppfattning om hur de leder.

Verklighetens ledningsarbete sker kontinuerligt, i många små steg och i nära samspel med medarbetarna. Det är långt ifrån idealbilden av ett visionärt och storskaligt ledarskap som utövas i avskildhet, enskilt eller med ledningsgruppen.

För cheferna blir det en krock mellan ideal och verklighet som skapar frustrationer hos dem. De kan inte leva upp till idealbilden av ledarskap. Samtidigt kan denna bild hindra dem från att se och uppfatta det faktiska ledarskap de utövar.
Louise Moqvist ger fler exempel på hur chefers bild av hur de bör fungera inte stämmer med verkligheten.

– Ta planering, till exempel. Chefer ägnar mycket tid åt att planera för framtiden. Samtidigt är deras praktiska erfarenhet att det inte går så bra att planera, oförutsedda saker händer alltid, verkligheten och förutsättningarna förändras hela tiden.

Ett annat exempel är känslor. Ledarskap och förändringsarbete utövas, enligt idealbilden, som om känslor inte fanns. Men känslor spelar alltid en stor roll, säger Louise Moqvist. Chefer som förstår det och kan hantera dem kan också bli mer effektiva.

Det ideala ledarskapet beskrivs idag som målstyrt och resultatinriktat. Tydliga mål och visioner ska finnas, och chefen ska få hela den verksamhet som hon ansvarar för att arbeta mot dem.

Louise Moqvist lanserar en alternativ syn på ledarskap.

– Ledarskap är en process, säger hon, inte en egenskap. Det inbegriper processer av påverkan, lärande och utveckling.

En anledning till att vi har så svårt att få syn på det, menar hon, är att det ligger invävt i andra aktiviteter. Ledarskap är inget som man kan lyfta ut och göra separat (”nu leder jag”). Det sker integrerat i allt chefen gör.

Kontaktinformation
Louise Moqvist disputerade den 4 mars. Hon har e-post loumo@ibv.liu.se och telefon 013 285843 eller 0733 343551

Det missuppfattade ledarskapet

 lästid ~ 2 min