Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 februari 2005

Universitetsstyrelsen: Ja till fortsatt utredning

Styrelsen för Luleå tekniska universitet har i dag beslutat att ge rektor i uppdrag att fortsätta utreda konsekvenserna av en eventuell flytt av Institutionen för hälsovetenskap från Boden till Luleå.En enig styrelse kunde konstatera att en fortsatt utredning av de verksamhetsmässiga konsekvenserna av en sådan flytt måste göras innan ett definitivt beslut fattas.

Styrelsens beslut angående Institutionen för hälsovetenskap innebär alltså att de verksamhetsmässiga konsekvenserna av en eventuell integration av verksamheten i Boden med den på campus Luleå nu kommer att utredas vidare.
För en statlig myndighet innebär det bland annat att alla de handlingar, skrivelser och yttranden som inkommit till universitetet med anledning av förslaget, noga kommer att beaktas i beredningen av det förslag till beslut som kommer att läggas fram för styrelsen.
Vidare kommer självfallet de båda fakultetsnämnderna att involveras i den fortsatta utredningen, liksom ledningen för Institutionen för hälsovetenskap tillsammans med personal och studenter.
Ett slutligt beslut i frågan om en eventuell flytt kommer att tas vid styrelsens sammanträde i maj.

– I det regionala tillväxtprogrammet, i vars tillkomst och genomförande Luleå tekniska universitet varit och är en aktiv och drivande part, står klart och tydligt angivet vilka mål och prioriteringar de olika parterna ska ha och vilka roller de ska spela, allt för att öka tillväxten i regionen Norrbotten. För universitetets del anges att vi i första hand ska arbeta med att uppfylla våra nationella och internationella mål och åtaganden – något som alltså parterna anser gynnar den regionala tillväxten, säger rektor Ingegerd Palmér.

– Vi arbetar i första hand efter den portalparagraf som gäller för svenska högskolor och universitetet – Högskolelagen. Den är oerhört tydlig både när det gäller vårt uppdrag och vilka hänsyn vi ska ta. Vårt uppdrag är i första hand att erbjuda utbildning och forskning i världsklass, samt att fånga upp och tillfredsställa de utbildningsbehov som finns i regionen både hos enskilda individer och hos arbetsmarknaden i stort. Det sistnämnda gör vi bland annat genom att erbjuda utbildningar i snart sagt samtliga Norrbottens kommuner, en verksamhet kring vilken vi för en ständig dialog med berörda aktörer. Detta är självfallet inte något vi har för avsikt att ändra på.

– Det är mot bakgrund av dessa uppdrag som styrelsen tidigare gett universitets-ledningen i uppgift att se över alla möjligheter till kostnadsminskningar för att därmed kunna frigöra mer resurser till universitetets kärnverksamhet.

Universitetsstyrelsen fick även ta del av bokslutet för 2004, som slutar på plus 18 miljoner kronor. Det egna kapitalet uppgår till 82 miljoner kronor – enligt tidigare beslut i styrelsen ska det som bekant uppgå till 100 miljoner kronor år 2008.

– Det finns flera förklaringar till det positiva resultatet; vi når flertalet av regeringens mål för antalet examinerade studenter och alldeles särskilt civilingenjörsexamen. Vidare har vi ökat antalet förstahandssökande, något som beror på arbetet med att stärka vårt varumärke och vår marknadsföring. Dessutom överträffar vi regeringens mål när det gäller antalet distansstudenter – och det med 33 procent, säger universitetsstyrelsens ordförande Anders Sundström.

– År 2004 kan vi också glädjas åt att ha det högsta antalet helårsstudenter någonsin sedan dåvarande Luleå tekniska högskola etablerades – 8.558 stycken.

Kontaktinformation
Upplysningar: Universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22 eller lena.edenbrink@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera