Tema

Forskningssatsning på hälsolivsmedel

40 miljoner kronor ska satsas på ett nytt doktorandprogram vid Lunds universitet. Genom tvärvetenskap ska grunden läggas till nya functional food-produkter, det vill säga livsmedel som förutom näringstillförseln också är dokumenterat gynnsamma för hälsan. I det nya doktorandprogrammet- FUNCFOOD- samarbetar Lunds universitet med Innovationer i Gränsland, Region Skåne, Sparbankstiftelsen Skåne samt olika livsmedelsindustrier.

Det nya programmet kommer framför allt att ägna sig åt forskning kring livsmedel som har gynnsamma effekter på tarmens hälsa och på det metabola syndromet. Tarmens hälsa inkluderar sjukdomar som inflammatoriska tarmsjukdomar och cancer och det metabola syndromet omfattar bland annat diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och fetma. Redan idag bedrivs mycket forskning vid Lunds universitet kring dessa folksjukdomar.
Samtliga projekt inom det nya doktorandprogrammet är tvärvetenskapliga och i flertalet samarbetar forskare från Lunds medicinska fakultet och Lunds Tekniska Högskola.
– Vi tror att just det tvärvetenskapliga angreppssättet är viktigt och har därför ställt krav på att de nya projekten ska vara gränsöverskridande, säger professor Inger Björck som är verksamhetsansvarig för Functional Food Science Centre. De beviljade projekten ligger inom tre huvudsakliga kompetensblock och fokuserar på utveckling och dokumentation av functional food-koncept, livsmedelsdesign och kvalitetssäkring av de nya produkternas så kallade hälsomervärde, samt kommunikation av detta hälsomervärde till konsumenter och marknad.

Inom ramen för FUNCFOOD-programmet ska tolv doktorander från sammanlagt sex olika fakulteter vid Lunds universitet samarbeta med region Skåne och livsmedelsindustrin. Behovet av att ta fram ny kunskap inom området är stort, men det finns också ett stort behov av att i högre utsträckning börja tillämpa den kunskap som finns redan idag.
– Ett viktigt motiv för functional food science är den förebyggande effekten då flera kostrelaterade sjukdomar idag har en epidemisk utveckling. Inom Region Skåne har man nu fått upp ögonen för den stora potential som finns inom functional food-konceptet, både vad gäller förebyggande vård och behandling, säger Inger Björck. Hon tror att svensk livsmedelsindustri kan komma att få en värdefull nisch genom att specialisera sig inom functional food. Doktorandprogrammet FUNCFOOD förväntas inte bara ge nya kunskaper som kan utgöra basen till nya produkter, patent och etablering av nya företag utan också en ny generation forskare som skolats i ett tvärvetenskapligt arbetssätt och i att kommunicera över ämnesgränserna.

Av den forskning som finns redan idag kan nämnas projekt med fokus på utveckling av fullkornsprodukter med effekter på insulinresistenssyndromet, användning av bakterier och kolhydrater för att minska inflammatoriska tarmtillstånd, design av nyttiga fetter, studier av havres kolesterolsänkande effekter, samt kommunikations- och marknadsstrategier inom functional foods-området.

Kontaktinformation
För mer information kontakta professor Inger Björck, inger.bjorck@ffsc.lu.se,
tel 046-222 97 38

Forskningssatsning på hälsolivsmedel

 lästid ~ 2 min