Tema

Nya professorer vid Stockholms universitet

Anders Andrén, Kazimiera Ingdahl, Bo Malmberg och Magnus Sverke är nya pofessorer.

Anders Andrén, arkeologi (allmän arkeologi)
Anders Andrén var före sin nya tjänst vid Stockholms universitet professor i medeltidsarkeologi i Lund. Hans forskning rör i första hand stadsarkeologi, historisk arkeologi i ett globalt perspektiv samt religionsarkeologi. För närvarande avslutar han ett stort tvärvetenskapligt projekt om den nordiska hedendomen i ett långtidsperspektiv.

Kazimiera Ingdahl, slaviska språk, särskilt polska
Hennes forskning har från början varit koncentrerad på den ryska litteraturen men är nu orienterad mot den polska litteraturen. Under senare år har hennes forskning varit inriktad på tre områden: sambandet mellan den ryska revolutionära utopismen och gnosis, förhållandet mellan konst och religion samt polsk kultur i ett idéhistoriskt perspektiv.

Bo Malmberg, geografi, särskilt kulturgeografi
Hans forskning har sedan början av 1990-talet varit inriktad på att kartlägga hur social och ekonomisk utveckling påverkas av demografiska förändringar. Han har även analyserat möjligheterna att använda dessa demografiska samband för att göra långsiktsprognoser för t. ex, den ekonomiska tillväxten. Arbetet har skett i nära samarbete med svenska och internationella kollegor.

Magnus Sverke, psykologi, särskilt arbets- och organisationspsykologi
Han leder en forskargrupp som för närvarande genomför projekt om ägarförändringar i vården, individuell lönesättning, arbetsmiljöförändringar och fackliga sammanslagningar. Dessutom forskar han om nedskärningar och anställningsotrygghet, attityder och välbefinnande bland anställda samt fackets roll på den flexibla arbetsmarknaden

Nya professorer vid Stockholms universitet

 lästid ~ 1 min