Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 januari 2005

En forskarskola i Utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet startar hösten 2005

Att den yrkesgrupp som dagligen arbetar med lärande och kunskap, dvs. lärare, har minst andel forskarutbildade kan tyckas märkligt. Flertalet lärare inom lärarutbildningen har inte disputerat och knappt en promille av landets lärare i skolväsendet har deltagit i en forskarutbildning. Oavsett hur vi benämner dagens samhälle – kunskapssamhälle, informationssamhälle eller postindustriellt samhälle – ställer det krav på att lärare har gedigna kunskaper och tar del av aktuell forskning.

Till hösten 2005 börjar drygt 20 doktorander med lärarexamen en gemensam resa mot doktorsexamen genom att de deltar i forskarskolan i Utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hälften av dessa kommer att arbeta parallellt i skolan och finansieras av sina arbetsgivare.

Mångvetenskaplig forskarskola som organiseras i olika teman
Den nämnd som ansvarar för lärarutbildningen vid Göteborgs universitet – Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning (UFL) – står bakom forskarskolan. Forskarskolan i Utbildningsvetenskap är mångvetenskaplig och genomförs i samverkan med fakulteterna vid Göteborgs universitet. Ett syfte är att främja samverkan mellan discipliner för att få till stånd mångvetenskapliga forskningsmiljöer kring utbildningsvetenskapliga forskningsfrågor; frågor som har relevans för lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet. Därför har följande sex breda och samlande forskningsteman formulerats: Lärandets innehåll, process och miljö; Nya media, undervisning och lärande; Omvärlden i skolan; Nya livsmönster, värden och sanningar; Läraryrkets kunskapsbas samt Den pedagogiska verksamhetens förändring.
Kännetecknande för dessa forskningsteman är inte bara att de är mångvetenskapliga utan framför allt att de har en stark ämnestillhörighet som grund. De sex forskningstemana innefattar flera olika vetenskapsområden, vetenskapliga discipliner och kunskapsområden. För de doktorander som har ett forskningsfokus som ligger vid sidan av temana finns en “öppen ingång”. Till temana och till den “öppna ingången” finns ett antal utbildningsvetenskapligt inriktade forskarutbildningsämnen kopplade. Det är i dessa ämnen man disputerar i. Doktorsavhandlingen har sin bas i något av universitets olika ämnen och kommer att beröra utbildningsvetenskapliga frågor.
Utformningen av forskarskolan gör det möjligt att tillvarata och samordna den befintliga forskning och forskarutbildning inom redan etablerade områden som är relevant för lärarutbildning. Detta ger också förutsättningar att på lång sikt utveckla nya kunskapsområden och nya forskningsinriktningar i förhållande till lärarutbildning, pedagogisk yrkesverksamhet och universitetets olika ämnesområden

Ansökan och antagning
För att kunna antas till forskarskolan fordras lärarexamen och en uppsats som utgör del i bedömningen. Behörighet för antagningen följer gällande bestämmelser enligt högskoleförordningen om grundläggande behörighet. Ansökan sker till ett forskningstema och till det forskarutbildningsämne vid den fakultet som doktoranden önskar att lägga fram sin utbildningsvetenskapligt inriktade avhandling vid. Doktoranden kan ta ut en licentiatexamen efter halva utbildningstiden eller fortsätta till en doktorsexamen. Ansökningstiden går ut den 15 mars 2005 och forskarutbildningen startar den 1 september 2005.

Information finner du på hemsidan; http://www.ufl.gu.se/cul

Kontaktinformation
Heléne Nilsson
Informatör/webbredaktör
Göteborgs universitet
Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning
Box 100, 405 30 Göteborg
Besöksadress: Föreningsgatan 20
Tel 031-773 55 22
Fax 031-773 55 15

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera