Artikel från Stockholms universitet
14 januari 2005

Arbetare utsätts för bromerade flamskyddsmedel

Arbetare i svensk industri, såsom gummiindustri och elektronikåtervinningsindustri, exponeras för bromerade flamskyddsmedel, framförallt polybromerade difenyletrar (PBDE). Höga exponeringshalter har uppmäts i blod från gummiarbetare av det bromerade flamskyddsmedlet DecaBDE.

Det visar miljökemisten Kaj Thuresson, Stockholms universitet i sin avhandling som beskriver yrkesexponering för bromerade flamskyddsmedel i svensk industri idag.

Han har även visat att DecaBDE har en förhållandevis kort uppskattad halveringstid i blod, i jämförelse med andra PBDE. Det visar sig också att exponeringsnivåerna för arbetare inom elektronikåtervinningsindustrin kan minskas genom yrkeshygieniska åtgärder.

Halten av DecaBDE i svenska normalbefolkningen tycks ligga mycket nära de halter som tidigare rapporterats som huvudsakliga PBDE-komponenter i människa.

Doktorsavhandlingens titel: Occupational exposure to brominated flame retardants – With emphasis on polybrominated diphenyl ethers

Disputationen äger rum fredagen den 14:e januari kl. 14.00 i Magnélisalen, Arrheniuslaboratorierna, Frescati. Opponent är Dr. Peter Fürst, Chemical and Veterinary Control Laboratory, Münster, Tyskland.

Kaj Thuresson kan nås på telefon 08-16 21 46 (Institutionen för miljökemi, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm), e-post kaj.thuresson@mk.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera