Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 december 2004

Hur vacker måste vindkraften vara?

Doktorsavhandling i humanekologi av Tom Böhler

Hur påverkar vår syn på naturen möjligheterna att utnyttja den förnybara vinden som energikälla? Vad ska få finnas i landskapet? Passar vindkraft in? Med uthållig utveckling och behov av förnybar energiproduktion ställs krav på rummet.


I denna avhandling analyseras hur föreställningar om landskapet kan påverka etableringen av den platskrävande men förnybara vindkraften. Genom intervjuer och textanalys visas hur föreställningar om natur och samhälle skapar förväntningar på vad som ska få finnas i landskapet. Avhandlingen baseras på två olika empiriska undersökningar. Den ena utgörs av 26 intervjuer utförda under perioden 1995 – 1997 med personer som genom sitt yrke eller ideella intresse på olika sätt har ansetts kunna påverka etableringen av vindkraft längs den svenska västkusten. Den andra är en textanalys utförd under 1999 – 2002 av ett antal dokument som på olika sätt berör vindkraftens landskap.


Vad avhandlingen bland annat kommer fram till är att mycket av talet kring samhällets naturrelation handlar om att urskilja vad som kan kallas upplevelselandskapet från det industriella landskapet, och att detta är ett urskiljande som begränsar vindkraftens möjligheter. Kulturminnesvård, naturvård och fysisk planering bildar tillsammans en kraftfull diskursiv koalition för landskapsbevarande. Vidare kommer avhandlingen fram till är att det i diskursen kring vindkraften finns viktiga landskapsaspekter som är starkt marginaliserade. Resonemang rörande vindkraftens vara eller inte vara i landskapet handlar för det mesta om estetik. Andra viktiga aspekt som till exempel kopplingen mellan lokal förnybar kraftproduktion och globalt miljöansvar lyfts sällan fram. En annan viktigt slutsats i avhandlingen är att den ambivalens som framkommer i vissa av intervjuerna gentemot vindkraft inte primärt bör ses som ett motstånd mot vindkraften i sig utan mer som uttryck för en osäkerhet om vart samhället är på väg.


Avhandlingens titel: Vindkraft, landskap och mening. En studie om vindkraft och människans rumsliga preferenser
Avhandlingsförfattare: Tom Böhler , tel. 0300-23194(bost.), 031-773 4941(arb.)
e-post:.tom.bohler@he.gu.se
Fakultetsopponentens namn: Fil. dr Ebba Lisberg Jensen, Lund
Tid och plats för disputation: Fredagen den 17 december 2004 kl. 10.15, Sal 120, Världshuset,
Brogatan 4, Göteborg

Svenbo Johansson, avdelningsdirektör
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet
Besöksadress: Skanstorget 18
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg
tel. 031-773 1022
fax 031-773 1940

Kontaktinformation
Svenbo Johansson, avdelningsdirektör
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet
Besöksadress: Skanstorget 18
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg
tel. 031-773 1022
fax 031-773 1940

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera