Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 november 2004

Sex frågor ger snabb prognos för akutpatienters överlevnad

Thomas Olsson, överläkare vid Östersunds sjukhus, har skapat ett enkelt instrument som gör det möjligt att inom 20 minuter bedöma akutpatienters risk att avlida under vårdtiden. Efter test på 12 000 patienter vid Akademiska sjukhuset i Uppsala presenteras nu resultaten i Sveriges första avhandling i akutmedicin.

Akutmedicin är ännu inte någon formell medicinsk specialitet i Sverige men det bedrivs för närvarande ett intensivt arbete för att skapa grunder för detta bl a genom svensk akutmedicinsk förening där Thomas Olsson sitter i styrelsen. En viktig del i utvecklingen av en medicinsk specialitet är den vetenskapliga aktiviteten inom disciplinen. Som ett led i detta arbete har han skapat ett s.k. scoringsystem för att bedöma svårighetsgraden av sjukdom oavsett diagnos hos internmedicinska patienter som söker på akutmottagningen. Detta riskskattningsinstrument kan inom 20 minuter efter ankomsten till akutmottagningen tjäna som underlag för att bedöma risken för en patient att avlida under vårdtiden. Något liknande instrument för patienter på en akutmottagningen har inte funnits tidigare.
Det nya scoringsystem, Rapid Emergency Medicine Score (REMS), prövades på mer än 12 000 patienter vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och omfattade fem fysiologiska variabler (blodtryck, andningsfrekvens, hjärtfrekvens, medvetandegrad, syrgasmättnad i arteriellt blod) samt patientens ålder. Slutsumman i systemet blev 26, där låg poäng motsvarade små avvikelser i dessa variabler och hög summa grava avvikelser. Det konstateras i avhandlingen att för varje poängs ökning i REMS ökar risken att avlida under vården 1.4 gånger oavsett vilken sjukdom/symtom patienten hade. När systemet prövades på enskilda symtomgrupper visade det sig att det hade giltighet även för enskilda stora grupper på akutmottagningen, såsom patienter med bröstsmärta, diabetes, stroke osv. Han följde sedan dessa 12 000 patienter och fann att REMS kunde förutsäga risken att dö över så lång tid som fem år efter det aktuella besöket på akutmottagningen.
Tänkbara användningsområden för Olssons scoringsystem är jämförelser mellan olika akutmottagningar vad gäller effektivitet, politiska beslut vad gäller resursutnyttjande i sjukvården, i vetenskapliga sammanhang där man söker få prognostiskt likvärdiga grupper vid studier av behandlingsmetoder och slutligen som sorteringsinstrument för sjuksköterskor på akutmottagningen. Då REMS även kan predicera dödligheten över flera år efter det akuta besöket kan det även utgöra underlag för läkare, patienter och anhöriga i den fortsatta vården och uppföljningen, då prognosbedömning i ett längre perspektiv alltid är en viktig del.

Kontaktinformation
Thomas Olsson kan kontaktas på 063-153975, 063-153000 eller via e-post thomas.olsson@jll.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera