Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 november 2004

Jakt på utveckling i Mugabes Zimbabwe

Doktorsavhandling i socialantropologi av Per Zachrisson

I Väst ställs oftare frågan hur storviltet i Afrika skall kunna överleva än hur en fattig lokalbefolkning skall kunna överleva bland storviltet. Avhandlingen undersöker hur utveck-lingsprogrammet CAMPFIRE, “Communal Areas Management for Indigenous Resources”, introduceras hos en lokalbefolkning av Sotho, Venda och Ndebele i Gwandadistriktet i södra Zimbabwe i syfte att skapa ett hållbart utnyttjande av storvilt och bidra till fattigdoms-bekämpning.
Syftet med studien, resultatet av ett års fältarbete i området, är att granska de speciella omständigheter för lokalt naturresursutnyttjande och de lokala överlevnadsstrategier som utvecklingsprogrammet möter samt att representera lokalbefolkningens syn på programmets idé och praktik. Studiens huvudargument är att programmets resultat till stor del beror på människornas historiskt formade och kulturellt förmedlade uppfattningar av land, vilt och utveckling tillsammans med deras nyttosyn på vilt jämfört med andra naturresurser.
Avhandlingen problematiserar fältarbete bland fattiga och marginaliserade människor och undersöker faktorerna bakom denna marginalisering. Lokalbefolkningens egna röster får avspegla människornas sociala, politiska och ekonomiska belägenhet i detta avlägsna gränsland i Zimbabwe med närhet till Botswana och Sydafrika.
Västerländska ideèr om det “vilda Afrika” och dess storvilt möter lokalbefolkningens överlevnads-tänkande och strategier i det torra landskapet och bildar en fond mot vilken CAMPFIREs ideér om natur-resursutnyttjande omsätts i praktiken för att bevara storviltet och “utveckla” människorna. Med utgångs-punkt från nio “avslöjande händelser” i området analyseras sammanhangen för utvecklingsprogrammet och dess resultat.
Maktlöshet är ett hinder för utveckling. Studien avslutas med en diskussion om makt och kontroll över det lokala naturresursutnyttjandet. Frågan om internationella anspråk på användandet av afrikanskt vilt och vad denna “globalisering” av inhemska naturresurser kan innebära för lokalbefolkningen i Gwandadistriktet tas upp. Studien understryker att lokalt ägande och brukande av naturresurser i denna del av Afrika inte bara är en fråga om jämlikhet och demokrati utan att det också är en fråga om att göra sig av med ett kolonialt arv av dominerande västerländska intressen och uppfattningar om hur man bäst använder afrikanska inhemska resurser.
Avhandlingens titel: Hunting for development. People, land and wildlife in southern Zimbabwe
Avhandlingsförfattare: Per Zachrisson, tel. 0340-89503(bost.)
e-post:.per.zachrisson@sant.gu.se
Fakultetsopponentens namn: Professor William Arens, New York
Tid och plats för disputation: Lördagen den 27 november 2004 kl. 10.15, Sal 120, socialantropologiska institutionen, Brogatan 4, Göteborg


Svenbo Johansson, avdelningsdirektör
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet
Besöksadress: Skanstorget 18
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg
tel. 031-773 1022
fax 031-773 1940

Kontaktinformation
Svenbo Johansson, avdelningsdirektör
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet
Besöksadress: Skanstorget 18
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg
tel. 031-773 1022
fax 031-773 1940

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera