Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 november 2004

MONICA-data om hälsan i norra Sverige 2004:Rökningen ner och fetman upp

Kolesterolvärdena minskade radikalt liksom rökningen medan fetman och snusandet ökade. Det är de huvudsakliga resultaten från 2004 års befolkningsundersökning inom MONICA-projektet.

Dessa första data från årets provomgång för MONICA-projektet i området “Norra Sverige”, dvs. Västerbottens län och Norrbottens län, kommer att presenteras vid Medicinska riksstämman i Göteborg den 24-26 november.

Inom projektet har befolkningsundersökningar genomförts med 4-5 års mellanrum sedan 1986 – en unik serie i världen. Huvudsyftet har varit att systematiskt följa riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdomar i en befolkning, något som ger viktig information om folkhälsan och ett mått på effekten av olika insatser.

Varje befolkningsundersökning har omfattat 2 500 slumpvis utvalda män och kvinnor i åldern 25-74 år (fram till 1990 omfattades åldern 25-64 år) som undersöks på ett standardiserat sätt. De som utvalts har inbjudits till en hälsokontroll av speciellt tränade sjuksköterskor och biomedicinska assistenter. Undersökningen har omfattat bl a mätning av blodtryck, blodprov med kotroll av kolesterol, uppgifter på längd och vikt, rök- och snusvanor, psykosocial-stress, kost och motionsvanor och hos vissa även glukosbelastning.

Mellan1986 och 2004 har kolesterolnivåerna i åldern 25-64 år sjunkit från 6,4 till 5,7 mmol/L hos män och från 6,3 till 5,4 mmol/L hos kvinnor. Vid 2004 års undersökning hade 5% av männen och 4% kvinnorna i den nämnda åldersgruppen medicinsk behandling mot höga blodfettvärden. Motsvarande andel för män i åldersgruppen 65-74 år var hela 28% och för kvinnor 22%.

Bland männen i åldern 25-64 år har andelen rökare gått ner från 23% 1986 till 11% 2004.Mycket få yngre män är numera rökare. Endast 3,4% av 25-34-åringarna röker numera dagligen. Hos kvinnorna har rökningen också minskat: Från 26% 1986 till 18,5% 2004. Bland männen i den nämnda åldersgruppen är 30% snusare (utan att samtidigt röka) och bland kvinnorna 11%.

Varken det systoliska eller det diastoliska blodtrycket har förändrats nämnvärt genom åren. Också andelen som behandlas för högt blodtryck är i stort sett oförändrad: Ca 9% av män och kvinnor i åldern 25-64 år använder blodtryckssänkande mediciner.

Indexvärdet BMI (Body Mass Index, vikten i kg dividerad med kvadraten på kroppslängden i m) används som mått på ev. övervikt. Medelvärdet för BMI 1986 var 25,4 hos män och hos kvinnor 24,8. I 2004 års undersökning hade genomsnitten ökat till 27,7 för män och 26,2 för kvinnor. Andelen med ett BMI som var lika med eller högre än 30 (vilket brukar vara en definition på fetma) var 1986 10,3% för män och 12,5% för kvinnor. Till 2004 hade den andelen ökat till 19,3% hos män och 17,7% hos kvinnor. Nästan var femte bland de undersökta lider alltså av fetma.

Kontaktinformation
Kontaktpersoner
Västerbotten: Docent Birgitta Stegmayr, Umeå universitet, e-post: birgitta.stegmayr@medicin.umu.se; tel. 090-785 14 28

Norrbotten: Docent Torbjörn Messner, Kiruna sjukhus, e-post: torbjorn.messner@nll.se; tel. 0980-730 00
eller
docent Mats Eliasson, Sunderby sjukhus, e-post:
mats.eliasson@nll.se; tel. 070-513 02 93

Birgitta Stegmayr och Torbjörn Messner är ansvariga för MONICA-projektet Norra Sverige.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera