Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 september 2004

Nöden – inte uppfinningarnas moder

Små familjejordbruk utgör basen för de flesta afrikaners försörjning. Behovet av att intensifiera produktionen hos dessa småbrukare är en grundläggande förutsättning för en positiv utveckling av Afrikas ekonomier och välstånd. I diskussioner om hur en sådan utveckling kan få fart brukar inte historiska analyser utnyttjas. Men det finns flera exempel på hur småbrukare i Afrika har intensifierat sitt jordbruk långt tillbaka i tiden genom att t.ex. gödsla, bevattna och terrassera.

I sin avhandling i kulturgeografi vid Stockholms universitet granskar Lowe Börjeson historien bakom jordbruksintensifiering i ett höglandsområde i norra Tanzania.

Att “nöden är uppfinningarnas moder” är en gammal och etablerad föreställning som återkommer i många studier av jordbruksutveckling och dess bakomliggande drivkrafter. Tidigare forskning om det studerade området har betonat att det intensiva jordbruket skulle ha framtvingats av en belägringsliknande situation. Militärt överlägsna herdefolk anses ha kontrollerat omkringliggande marker och därmed förhindrat jordbruket i området från att expandera, med tilltagande befolkningstryck och markbrist som följd.

Genom noggranna studier av områdets historiska geografi visar dock Lowe Börjeson att denna hypotes inte har stöd i det historiska källmaterialet. Slutsatsen är istället att den intensifiering som skett i området under 1800-talet och tidigt 1900-tal till stor del har utgjort “sin egen drivkraft”. Intensiva brukningsmetoder har varit en lyckad strategi för att skapa ökat välstånd även under relativt låg befolkningstäthet. Dessa har i sin tur bidragit till att skapa en betydande inflyttning av folk från omkringliggande trakter som funnit området attraktivt. Genom intensivjordbruket har även goda förutsättningar för handel och utbytesrelationer skapats, vilket ytterligare har stärkt den lokala ekonomin och försörjningstryggheten.

Doktorsavhandlingens titel: A History under Siege: Intensive Agriculture in the Mbulu Highlands, Tanzania, 19th Century to the Present

Disputationen äger rum fredag 17 september kl. 13.15 i De Geersalen, Geovetenskapens hus, Frescati. Opponent är Dr. Yusufu Lawi från University of Dar es Salaam, Tanzania.

Lowe Börjeson kan nås på telefon 08-16 48 48 eller via e-post lowe@humangeo.su.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera