Tema

Lokal aristokrati i Västergötland under medeltiden

Det svenska frälset var de som innehade maktpositionerna i samhället i det medeltida Sverige. Thomas Småberg har undersökt frälset på ett lokalt plan, nämligen i Marks och Kinds härader i Västergötland 1390-1520. Han finner då att häradshövdingeämbetet mer eller mindre ”ärvdes” inom två släkter i över 100 år, trots att häradshövdingen enligt lagen skulle väljas till sin post. Släktskap och vänskap spelade stor roll i maktelitens nätverk.

Frälsesläkterna dominerade det svenska kungadömet i kraft av privilegier, börd, gods samt deras kontroll över ämbeten och län. Gruppen genomgick en social ”stängningsprocess” som påbörjades redan mot slutet av 1200-talet och fortsatte under de följande seklen. Detta innebar att den som helhet skiljdes ut från det övriga samhället genom att privilegier och skyldigheter reserverades för dem. Dessa blev sedan exklusiva för frälset och gruppen exkluderade andra från att uppnå dem. Processen verkade dock även internt genom att frälset genomgick en stratifiering där de högre skikten såg till att reservera vissa fördelar för sig själva.

Thomas Småberg vill förklara hur två släkter innehaft dessa ämbeten genom direkta medlemmar i över 100 år när ämbetsinnehavaren enligt lagen skulle väljas till sin post. Dessa släkter hade tillgång till vissa medel för att bygga upp, upprätthålla och förmedla denna maktställning genom generationerna. Avhandlingen vill förklara detta genom de sociala nätverk som frälset ingick i. Dessa nätverk bestod av släktskap, herre-vasallrelationer och vänskap.

Tidigare forskning har fokuserat sig på äktenskapsallianser för att förklara hur frälset innehade sin position. Småberg hävdar att dessa inte kan ses isolerade från de övriga sociala relationer frälset ingick i. Herre-vasallrelationer och vänskap användes för att bygga upp de nätverk som existerade. Frälsets förbindelser var mångfasetterade och överlappande och de kompletterade även varandra. Den tidigare forskningen har också främst undersökt de högre skikten av frälse. Avhandlingsförfattaren vill istället ställa mellanskikten och de lägre skikten av frälse i centrum. Det fanns ett livskraftigt mellanskikt av frälse som levde och verkade i lokalsamhället. Det var dessa som innehade det viktiga häradshövdingeämbetet.

Avhandlingens titel: Det stängda frälset. Makt och eliter i det medeltida lokalsamhället:
Marks och Kinds härader i Västergötland ca 1390 – 1520.
Disputationen äger rum fredagen den 10 september 2004 kl. 10
Lilla hörsalen, Renströmsgatan 6, Göteborg.
Opponent: Docent Dag Lindström
Närmare upplysningar kan fås av Thomas Småberg, tel. 031-773 55 16 (arb.),
0709-52 67 89 (mobil), e-post thomas.smaberg@history.gu.se

Kontaktinformation
Kontaktperson: Barbro Ryder Liljegren
Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet
tel. 031-773 48 65, e-post barbro.ryder@hum.gu.se

Lokal aristokrati i Västergötland under medeltiden

 lästid ~ 2 min