Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 juni 2004

Snabba och effektiva analysmetoder med spektroskopi och kemometri

Inom alla typer av produktionsindustri utförs olika typer av kemiska analyser för att säkerställa produkternas innehåll och kvalitet. Det är alltid av intresse att de analytiska metoder som används för dessa analyser är snabba, noggranna och precisa för att pålitliga analysresultat skall kunna erhållas på kort tid.

Spektroskopi kan beskrivas som den gren av analytisk kemi som utnyttjar tekniker där provet belyses med elektromagnetisk strålning (i regel ljus). Ljusets växelverkan med molekylerna i provet resulterar i ett spektrum. Gemensamt för alla spektroskopiska analystekniker är att analystiden är kort (sekunder) och att stora data mängder genereras från analysen av varje prov. Denna mängd data består i princip av två delar, information och brus, där den senare är en källa till oönskad variation i data medan informationen är den del som ger kunskap om provet.

Kemometri kan beskrivas som användandet av vissa matematiska och statistiska beräkningsmetoder på kemiska data. Kemometri har utvecklats som en konsekvens av att kemiska data förändrats och blivit alltmer komplexa under de senaste trettio åren. Från ett enda prov är det numera möjligt att på mycket kort tid erhålla enorma datamängder (multivariata) och kemometriska verktyg är värdefulla eftersom de kan användas för extrahera informationen i dessa data.

Om detta handlar den doktorsavhandling som Kent Wiberg nyligen försvarat vid Institutionen för analytisk kemi, Stockholms universitet.

Avhandlingen som bygger på sex vetenskapliga artiklar visar hur spektroskopi och multivariat dataanalys kan vara en kraftfull analytisk kombination för att erhålla både kvalitativ och kvantitativ information från kemiska prover i lösning. Spektroskopiska analystekniker tillsammans med automation och kemometrisk datautvärdering kan vidare ge snabba, enkla och effektiva analysmetoder. Det visas dessutom i avhandlingen hur kemometrisk utvärdering av data från separationstekniker (kromatografi) kan minska behovet av separation vilket i sin tur ökar analyskapaciteten genom bl.a. minskad analystid.

Doktorsavhandlingens titel: Multivariate spectroscopic methods for the analysis of solutions

Avhandlingen finns i elektronisk form i digitala vetenskapliga arkivet (DiVA): (http://publications.uu.se/su/theses).

Kent Wiberg kan nås på: kent.wiberg@astrazeneca.com

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera