Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 juni 2004

Rätten att avverka skog – en kvistig juridisk fråga

I mitten av juni disputerar ytterligare en av Luleå tekniska universitets doktorander – den här gången handlar avhandlingen uteslutande om civilrättsliga frågor i samband med upplåtelse av rätt att avverka skog. Sådana rättigheter hänförs i lagstiftningen till kategorin nyttjanderätt till fast egendom, men frågorna om avtalsparternas rättigheter och skyldigheter gentemot varandra är oklara då särskild lagstiftning saknas.

Man har hävdat att det ligger närmast till hands att använda sig av reglerna för köp av lös egendom analogt på dessa avtal eftersom avtalens yttersta syfte är att den som i avtalet blivit berättigad att avverka också ska förvärva äganderätten till det virke som avverkats.

Dessa och liknande frågor diskuterades i Sverige ganska flitigt i början av 1900-talet. Många ärenden hamnade också i Högsta domstolen.
I vissa frågor utbildades en rättspraxis som i viss mån kan sägas ha fungerat som ett substitut för den saknade lagstiftningen. Sedan 1940-talet har dock dessa frågor inte uppmärksammats i någon större utsträckning i svensk juridisk forskning.

I avhandlingen Skogsavverkningsrätt för doktoranden Christer Ödberg en diskussion i frågan om parternas rättigheter och skyldigheter mot bakgrund av att berörd lagstiftning i flera omgångar ändrats, att branschsedvänjorna förändrats och att rättspraxis i olika hänseendet kan ha blivit inaktuell.

Behandlingen utgår ifrån sådana standardavtal som i dag brukar användas och det viktigaste syftet är att så långt möjligt enligt gällande rätt försöka klarlägga de praktiskt sett viktigaste frågor som kan uppkomma i detta sammanhang.

Dessutom lämnas en del rekommendationer när det gäller standardavtalens framtida utformning.

En viktig tes är att upplåtelse av skogsavverkningsrätt har vissa karakteristiska särdrag som medför att man inte fullt ut kan använda sig av reglerna för nyttjanderätt till fast egendom eller reglerna om köp av lös egendom.

Vanligen ligger reglerna om köp närmast till för analog tillämpning, men särskilt när det gäller fastighetsägarens skyldigheter hävdas att dessa regler i vissa situationer blir alltför betungande.

Dessutom behandlas så kallade sakrättsliga frågor i samband med upplåtelse av skogsavverkningsrätt. Av särskilt betydelse är här sådana fall då antingen fastighetsägaren eller den som förvärvat skogsavverkningsrätten drabbas av utmätning eller konkurs.

Vad krävs till exempel för att den som köpt avverkningsrätten ska vara skyddad gentemot fastighetsägarens fordringsägare? Kan avverkning fortsätta trots att fastighetsägaren försatts i konkurs? Kan en fastighetsägare hindra skogsavverkning sedan den som köpt avverkningsrätte försatts i konkurs?

Detta är den första avhandlingen vid Luleå tekniska universitet för avläggande av juris doktorsexamen.

Christer Ödberg är född 1950 i ångermanländska Kramfors. Efter studentexamen började han studera i Uppsala där han tog en jur kand 1976. Tingsmeriteringen gjordes i Luleå och Haparanda 1976-1978 och därefter arbetade Christer Ödberg på Allmänna advokatbyrån i Luleå.
1982 blev Ödberg medlem i Advokatsamfundet och efter två år inom LRF (1985-1986) övergick han till en tjänst som lärare i juridik vid Luleå tekniska universitet, ett arbete han de senaste åren kombinerat med sina doktorandstudier.

Christer Ödberg håller sig med två angelägna fritidssysselsättningar, musik och schack.
Han spelar trumpet, gärna i storband men även i mindre jazzinriktade grupperingar.
I slutet av 1970-talet var Christer Ödberg en av medlemmarna i det numera saligen insomnade Anton Swedbergs Swängjäng och han hade ett visst samarbete med Rekyl, Andreas Aarflot, Ted Ström och Skottes.
För närvarande spelar Christer Ödberg i Luleå storband, Jannes kapell opch Dixielanders.

Upplysningar: Christer Ödberg, tel. 0920-49 18 16, christer.odberg@ltu.se eller universitetets pressansvaiga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@adm.luth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera