Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 juni 2004

Algblomning ökar miljögifter i våra hav

Halterna PCB och PAH i djur som lever på havsbottnen kan bli fem gånger så höga vid algblomning som annars. Gifter som sedan sprider sig till fiskar och skaldjur, och slutligen till oss människor. Det visar Maria Granberg i en avhandling från Göteborgs universitet.

I havens kustnära bottensediment samlas svårnedbrytbara miljögifter. Även miljögifter som släpps ut i luft och mark når förr eller senare våra hav via nederbörd och landavrinning. I vattnet binder gifterna till små partiklar och mikroalger som sedan sjunker ner till havsbottnen, där det finns en stor samling mikrober och ryggradslösa djur som alla livnär sig på sedimentet. I förgiftade sediment riskerar därför bottendjuren att ta upp miljögifter genom huden, från sin omgivning och via födan. Eftersom bottendjuren i sin tur utgör föda för fisk och skaldjur av kommersiellt intresse är denna biologiska länk mellan sediment och vattenorganismer avgörande för miljögifters spridning och giftverkan i hela näringsväven, där även människan är inkluderad.

Maria Granberg har undersökt miljögifterna PCB och PAH (polyklorerade bifenyler och polyaromatiska kolväten), som förekommer i stor mängd i marina sediment. PCB användes bland annat som tillsats i plaster och transformatorolja, men förbjöds på grund av dess breda och starka giftverkan. Eftersom PCB är mycket svårnedbrytbart förekommer giftet fortfarande i omlopp i naturen. PAH-föreningarna som studerats är cancerframkallande och bildas vid förbränning av fossila bränslen och avges därför i dag kontinuerligt till luften som kan föra gifterna långa distanser.

Forskningsresultaten visar att upp till fem gånger högre halter av PCB och PAH kan uppmätas i bottendjur när födokvaliteten hos det sedimenterade organiska materialet är hög jämfört med när den är låg. Anledningen är att bottendjuren märker att födan (det sedimenterade organiska materialet) är av hög kvalitet och därför äter fortare och mer av det giftiga sedimentet. Sedimentets födokvalitetet ökar normalt under vår och höst i samband med sedimentation av mikroalgsblomningar. Efter algblomningstider kan bottendjuren alltså förväntas ta upp stora mängder gift från sedimentet, vilka då också blir tillgängliga för organismer högre upp i näringskedjan.

Årstidsbunden sedimentation av organiskt material från algblomningar förekommer naturligt i haven, men mängden har ökat och sammansättningen ändrats i många havsområden till följd av övergödning.

Övergödning orsakar inte bara att havsdjur tar upp gifter snabbare, utan också att gifterna slutar att brytas ner. Kvaliteten på det organiska materialet avgör nämligen hur effektivt den mikrobiella nedbrytningen av PAH sker i sedimentet. Mikroberna som kan bryta ned PAH andas syre precis som människan. När organiskt material äts av mikrober förbrukas syre, och när kvaliteten på det organiska materialet är hög sker nedbrytningen så snabbt att syrebrist uppstår i sedimentet. Syrebristen medför att den mikrobiella nedbrytningen av PAH avstannar.

Pressmeddelandet finns även att läsa här:
http://www.science.gu.se/press/2004/maria_granberg.shtml

Maria Granberg, Kristinebergs marina forskningsstation disputerar för att avlägga filosofie doktorsexamen i marin ekologi vid Göteborgs universitet. Avhandlingen har titeln: “Role of benthic organisms and sediment organic matter quality för the bioaccumulation and fate of organic contaminants”. Disputationen har ägt rum.

För mer information, kontakta:
Maria Granberg
Kristinebergs marina forskningsstation
Göteborgs universitet
Telefon: 0523-185 09
E-post: m.granberg@kmf.gu.se

Kontaktinformation
Camilla Carlsson, informatör
Göteborgs universitet
Fakultetskansliet för naturvetenskap
Tel: 031-773 48 57
Fax: 031-773 48 39

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera