Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 juni 2004

Värdegrunden – en utmaning för skolans inre arbete?

Även om pedagoger arbetar medvetet med värdegrunden visar Katarina Norberg i sin avhandling att det ändå ofta är den enskilde pedagogens värderingar, kunskaper och erfarenheter som påverkar pedagogens handlingar.

Skolans uppdrag har, tillsammans med kunskapsförmedling, alltid varit att fostra den kommande generationen i enlighet med rådande samhälleliga värderingar. Under 1990 talet hamnade skolans fostrande uppgift och läroplanens demokratiska värderingar allt mer i förgrunden i den pedagogiska debatten. En rad olika nationella insatser riktades mot förskola och skola för att ge stöd till en fördjupad kunskap om, och möjlighet att utveckla, arbetet med skolans värdegrund.

I sin avhandling problematiserar Katarina Norberg relationen mellan läroplanens värdegrund, definierad på central nivå, och dess konkretisering på lokal nivå, det vill säga hur den gestaltas av pedagoger i den vardagliga praktiken. Avhandlingen visar att trots medvetet arbete med värdegrunden tenderar andra faktorer att styra pedagogers intuitiva handlande. I ett arbete präglat av samtidiga och oförutsägbara händelser påverkar istället individuella värderingar, kunskaper och erfarenheter pedagogers handlingar.

Norberg visar hur pedagoger lättare kan relatera konfliktfyllda situationer till moraliska dilemman jämfört med normaliserade händelser som utspelar sig i det tysta. Situationer som förstärker stereotypa könsroller och försvagar elevinflytande är exempel på handlingar som är normaliserade och således ej i överensstämmande med pedagogens uppdrag.

För att värdegrunden skall kunna förmedlas av samtliga aktörer i förskola och skola visar Norberg på betydelsen av att skapa utrymme för deliberativa samtal, det vill säga samtal som från olika perspektiv tolkar och konkretiserar hur värdegrunden skall gestaltas i praktiken. Norberg understryker vikten av att dessa samtal inte enbart förs mellan vuxna och barn utan att tid skapas för kritiska kollegiala diskussioner som utmanar individuella och kollektiva värderingar.

E-publicering: http://publications.uu.se/umu/theses/abstract.xsql?dbid=273

Fredagen den 4:e juni försvarar Katarina Norberg, pedagogiska institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln The School as a Moral Arena. Constitutive values and deliberation in Swedish curriculum practice. Disputationen äger rum kl. 10.00 i Norra Beteendevetarhusets hörsal. Fakultetsopponent är docent Pirjo Lahdenperä, Södertörns högskola.

Kontaktinformation
Katarina Norberg nås på:
Pedagogiska institutionen, Umeå universitet
Tel: 090-786 95 39
E-post: katarina.norberg@pedag.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera