Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 maj 2004

Femtio år av västsvensk petroleumindustri

Kurt Johnsons avhandling om utvecklingen i västsvensk petroleumindustri bekräftar att förändringar som företag utsätts för inte uppenbart fungerar som hot eller möjlighet. Avgörande är hur företag uppfattar och hanterar förändringen. Hanteras hotet som en möjlighet finns förutsättningar att dra nytta av det, vilket utvecklingen i västsvensk petroleumindustri illustrerar.

Studien visar att petrokemiska företag till en början var små och tekniskt förhållandevis okomplicerade och främst inriktade på att tillgodose en inhemsk och nordisk marknad.

En gradvis ökande internationell konkurrens innebar att företagen ständigt tvingades befinna sig i frontlinjen beträffande teknisk utveckling. Branschens fortlevnad har säkrats genom successiv utbyggnad, förfinade processer, ökad tillgänglighet och tillförlitlighet samt förhöjd råvaruflexibilitet.

Detta mönster har i sin tur krävt accelererande finansiella resurser för forskning, utveckling och investeringar. Resultatet har blivit expansion och en påskyndad strukturomvandling med sammanslagningar till allt större enheter med multinationellt ägande.

Studien visar också att raffinaderiernas utveckling till stor del styrts av miljöbetingade hot och möjligheter. Då har det varit fördelaktigt att tillhöra en internationell koncern med stora finansiella resurser och målmedveten satsning på forskning och utveckling. Alternativ verksamhet i form av spillvärmeförsäljning har gett företagen god förtjänst och har tillsammans med andra åtgärder gjort att raffinaderierna i Göteborg tillhör världens mest energieffektiva anläggningar.

Etableringen och framväxten av petroleumindustrin är exempel på den omfattande strukturförändring och internationalisering av svenskt näringsliv som skett efter andra världskriget. I Västra Götaland är förändringen tydligt märkbar där rederier, varvsnäring och fiske för en tynande tillvaro och deras betydelse för bland annat arbetsmarknad och kommunikationer har ersatts av inverkan från petrokemiska företag och raffinaderier.

Avhandlingen “Västsvensk petroleumindustri 1945-2000: etablering och framväxt” försvaras vid en offentlig disputation på Chalmers fredag 28 maj, klockan 10.00. Den äger rum i Sal Vasa C på Vera Sandberg allé 8.

Kontaktinformation
Mer information
Kurt Johnson, Institutionen för teknik och samhälle
Chalmers tekniska högskola, tel 031-772 5890,
e-post: kurt.johnsson@chl.chalmers.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera