Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 maj 2004

Spanskspråkiga ungdomars språk

Spanska småord som “y” och “pero” används annorlunda av tvåspråkiga ungdomar av chilensk härkomst än av enspråkiga chilenare. Det visar Nadezhda Bravo Claderas avhandling vars resultat kan användas i spanskundervisning.

I sin avhandling undersöker Nadezhda Bravo Claderas användningen av småord som y (och), pero (men), así que (så att) och es que (saken är den att…), hos unga tvåspråkiga av chilensk härkomst uppvuxna i Sverige och jämför med hur unga enspråkiga chilenare använder dessa ord.

Resultaten visar att ungdomarna i den tvåspråkiga gruppen använder y när de inleder frågor som syftar till att fortsätta dialogen och innebär ett krav på förtydligande och information medan ungdomarna i den enspråkiga gruppen använder y oftare i uppbyggandet av sina berättelser och uppvisar därvid en mera utvecklad stilistisk förmåga än de tvåspråkiga gör.

Pero används av den tvåspråkiga gruppen i slutet av en turtagning när de problematiserar sitt eget inlägg medan däremot den enspråkiga gruppen använder pero för att anföra motargument.

Det kan tyckas att den tvåspråkiga gruppen har påverkats av olika användningar av det svenska men och överfört dem på spanskan. Así que används av den tvåspråkiga gruppen i frågor ställs i syfte att tona ned det som sagts och som låter förstå att talaren söker undvika ansvar för tolkningen.

Användning av así que som nästan uteslutande återfinns hos den tvåspråkiga gruppen är tecken på att ungdomarna i denna grupp väljer ett ord som har stöd i det svenska språket (så att), förmodligen därför att de har färre möjligheter att inventera det spanska språket i syfte att finna lämpliga synonymer.

Es que används oftare av den enspråkiga gruppen för att uttrycka förklaringar och tillrättalägganden, speciellt i syfte att undvika meningsskiljaktigheter och få tillträde till turtagning. De enspråkiga, till skillnad från de tvåspråkiga, förfogar över ett bredare urval användningar av es que än de tvåspråkiga.

Resultaten av den här studien förtjänar väl att uppmärksammas i undervisningen i spanska som modersmål och främmande språk.

Namn: Nadezhda Bravo Cladera
Avhandlingens titel: Y, PERO, ASÍ QUE Y ES QUE. Un estudio de su uso en las interacciones del español de jóvenes bilingües y unilingües.
Institution: Institutionen för moderna språk
Opponent: Professor Hernán Urrutia Cárdenas, Universidad de Deusto, Bilbao
Disputationen äger rum: Lördagen 29 maj, kl. 10.15 i Ihresalen, Språkvetenskapligt centrum

Kontaktinformation
Nadezhda Bravo Cladera kan nås på 018-471 7022 eller via e-post Nadezhda.Bravo_Cladera@moderna.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera