Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 maj 2004

Kulturmiljö från rymden

Innovativ metod för att förstå och följa upp landskapsförändringar – första tvärvetenskapliga avhandlingen med satellitbilder.Alla odlingslandskap förändras kontinuerligt. Förändringarna måste alltid sättas samman med landskapets historiska dimension, den rumsliga organisationen och den enskilda markanvändarens beslut. Genom att alla landskap är unikt sammansatta har detta tidigare inneburit ett problem vid tolkningen av dess innehåll då inga redskap funnits där kvalitén i landskapet kunnat analyseras systematiskt.

Om satellitbilder används inom samhällsvetenskapen krävs att bilden av landskapet analyseras som ett socialt format rum, något som saknas i naturvetenskaplig forskning.

Med en innovativ användning av satellitbilder kan kulturlandskapet studeras och t.ex. hur miljön i våra byar tar sig uttryck. Genom att integrera lokala värderingar med satellitbilder visar Anders Wästfelts forskning för första gången att det är möjligt att kvantifiera kvaliteter som har en utgångspunkt i lokal och social kunskap med bilder tagna från rymden.

Genom att ta utgångspunkten i hur markanvändare i byn Sötåsa i Småland förhåller sig till jordbruk, landskap och historia visar han hur värderingen av jordbruk och landskap sker lokalt. Hans analys, som han presenterar i sin avhandling vid Stockholms universitet, pekar på hur de lokala värderingarna skiljer sig från de värderingar som formuleras av myndigheterna – de lokala markanvändarna prioriterar det traditionella jordbruket medan myndigheterna fokuserar på bevarandet av vissa objekt eller naturtyper i landskapet.

Modell för användning på nationell, europeisk och global nivå
Anders Wästfelts resultat har fått formen av en modell för analys av landskapets kvaliteter och karaktärer i satellitdata. Analysmodellen kan användas för att kommunicera lokala värderingar och kvaliteter till politiker och andra aktörer på nationell, europeisk och global nivå.

Doktorsavhandlingens titel: Continuous Landscapes in Finite Space: Making Sense of Satellite Images in Social Science.
Avhandlingen innehåller den svenskspråkiga studien Landskapets förvandlingsförlopp: Studier av byn Sötåsa utifrån en tidslig rumslig och meningskapande aspekt.

Disputationen äger rum fredag den 28 maj kl 14.15 i De Geersalen, Geovetenskapens hus, Frescati. Opponent är Docent Christer Persson, Växjö Universitet.

Anders Wästfelt kan nås på 08-16 48 54, 070-97 42 893 (Kulturgeografiska institutionen Stockholms universitet, 106 91 Stockholm), e-post anders.wastfelt@humangeo.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera