Tema

Förbehandling av ö-celler ger hopp om transplantation för unga diabetiker

Insulinproducerande ö-celler från bukspottkörteln som transplanterats uppfattas som en kärlskada av diabetikers blodssystem. Lisa Moberg visar i sin avhandling hur denna reaktion kan undvikas, vilket på sikt kan göra transplantation till ett alternativ för patienter med typ 1-diabetes.

Transplantation av insulinproducerande ö-celler till typ 1 diabetiker är en potentiell behandlingsmetod för att stabilisera blodsockernivåerna hos patienter med en svårkontrollerad form av sjukdomen. Problemet är att det idag krävs öar från flera donerade bukspottskörtlar för att bota en patient. Detta tyder på att en stor del av öarna förloras tidigt efter transplantationen. Vid en ö-transplantation sprutas öarna in i ett blodkärl till levern, som gör att ö-cellerna kommer i direkt kontakt med blodets alla komponenter. Avdelningens forskargrupp har tidigare visat att blodet uppfattar öarna som kroppsfrämmande, på liknande sätt som när en bakterie tar sig in i blodbanan. Den kraftfulla reaktionen som utlöses kallas IBMIR och resulterar i att öarna förstörs. För att ö-transplantation ska bli en tillgänglig metod är det viktigt att minska den mängd öar som behövs. Ett sätt kan vara att blockera den kraftfulla IBMIR-reaktionen.

Lisa Moberg visar i sin avhandling att transplanterade öar uttrycker den s k vävnadsfaktorn, som aktiverar blodsystemet vid kärlskador. Ett koagel bildas då snabbt för att täppa till skadan så att vi inte ska förblöda. På liknande sätt reagerar blodet på öarna. Det koagel som bildas kring öarna frisätter en mängd ämnen som tillkallar dom vita blodkropparna. Dessa letar sig in i öarna och förstör dom på samma sätt som dom förstör en bakterie. Lisa Moberg beskriver två strategier som i en provrörsmodell blockerar IBMIR-reaktionen; genom att blockera vävnadsfaktorn på öarna, samt genom att blockera trombin, huvudaktören för att ett koagel ska bildas men även delaktig i aktivering av de vita blodkropparna. Båda strategierna visade sig vara framgångsrika och ledde till att fler öar överlevde. Men i en transplantationssituation skulle dessa metoder innebära att patienten måste behandlas med blodförtunnande mediciner, vilket alltid medför en viss blödningsrisk. Lisa Moberg testade därför förbehandling av öarna med nikotinamid, en känd antioxidant och visar att öarna då förlorade sin förmåga att aktivera blodet och IBMIR.

Länk till spikblad: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-4260

Namn: Lisa Moberg
Avhandlingens titel: Role of Innate Immunity in Islet Transplantation
Institution: Institutionen för onkologi, radiologi och klinisk immunologi, enheten för klinisk immunologi
Opponent: MD David Harlan, David, Islet and Autoimmunity Branch, National Institutes of Health, Bethesda, Maryland
Disputationen äger rum: Fredagen 19 maj, kl. 9.15 i Rudbecksalen, Rudbecklaboratoriet.

Kontaktinformation
Lisa Moberg kan nås på 018-611 3891, 0704-22 93 42 eller via e-post Lisa.Moberg@klinimm.uu.se

Förbehandling av ö-celler ger hopp om transplantation för unga diabetiker

 lästid ~ 2 min