Tema

Integrerad syn på kollektivtrafik ger stora vinster

Ökande marknadsandelar för kollektivtrafiken är en förutsättning för att målen inom transport- och miljöpolitiken ska kunna förverkligas. För att stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft krävs en tydligare helhetssyn i den lokala planeringen där trafik- och stadsplanering kombineras i integrerade koncept.

VTI redovisar i en rapport, på uppdrag av VINNOVA, hur ett integrerat angreppssätt har använts för att ta fram ett utformningsförslag för en förlängning av spårvägssystemet i Norrköping.

”Erfarenheterna från städer där man övergått till en modern och attraktiv spårväg visar att kollektivtrafikens andel av det totala resandet ökar. Det finns goda möjligheter att förbättra kollektivtrafikens konkurrenskraft i svenska städer och använda kollektivtrafiken för att skapa attraktivare stadsmiljöer. Men detta förutsätter att städerna utformas på ett sådant sätt att kollektivtrafikens starka sidor kommer till sin rätt”, säger Tomas Svensson, projektledare på VTI.

Utformningsförslaget baseras på integrerad planering, vilket innebär att trafikplanering och stadsplanering används tillsammans för att skapa en helhetslösning. Projektet ska också användas som stadsförnyelseprojekt och skapa attraktivare stadsmiljöer längs med linjesträckningen. Detta innebär att den potentiella marknaden för resor med linjen utökas och förtätas. Spårvägens marknadsposition förstärks genom att förutsättningarna för biltrafik och bilparkering påverkas genom prioriteringar och förändringar av gaturum. Utformningsförlaget är strukturerat efter de stadsdelar och knutpunkter som berörs av linjedragningen.

Om Norrköpings kommun bygger ut spårvägen, och ersätter dagens busslinje till Navestad, beräknas en större andel resande med kollektivtrafiken. Under 2001 hade busslinjen till Navestad drygt 1 800 000 påstigande. En ökning med 20 procent skulle innebära ca 350 000 ytterligare påstigande. Dessa siffror skulle höjas kraftigt om sträckan i ett senare skede förlängdes till Söderköping, som har stor pendlingstrafik till Norrköping,

”Mer detaljerade utredningar har genomförts i Norrköping av tekniska och ekonomiska förutsättningar. Men det är centralt att det också finns en utförlig belysning av vision och potential med i det framtida beslutsunderlaget, inte minst för kommunikationen med stadsinnevånare och andra intressenter”, säger Tomas Svensson.

Kontaktinformation
Tomas Svensson, projektledare VTI, 0709-38 01 29

Integrerad syn på kollektivtrafik ger stora vinster

 lästid ~ 1 min