Artikel från Malmö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 maj 2004

Dålig munhälsa hos äldre patienter försämrar förmågan att återhämta sig från sjukdom

Cirka åtta av tio äldre patienter som vårdas på sjukhus har dålig munhälsa, visar en ny avhandling på Odontologiska fakulteten vid Malmö högskola. Problem som kan ge undernäring och därmed försämra återhämtningen och förlänga vårdtiderna. Ändå får sjuksköterskor väldigt lite utbildning i munhälsa.

– Äldres munhälsa är generellt ett eftersatt område, och vi vet att det ofta förbises av vårdpersonal. Det krävs en attitydförändring, men också ökad utbildning i munhälsa bland dem som arbetar inom vården, säger tandhygienisten Pia Andersson, som bedrivit sin forskarutbildning vid Malmö högskola. Hon är verksam som lärare vid högskolan i Kristianstad.

I Pia Anderssons avhandling “Implementering av en munbedömningsguide på äldre patienter inneliggande på sjukhus” undersöks dels sjuksköterskors förmåga att bedöma munhälsan på äldre patienter, dels förekomsten av problem i munnen bland ca 400 patienter som vårdades på rehabiliteringsavdelningar i Kristianstad och Linköping.

Resultaten visar att sjuksköterskorna kunde värdera tandstatus hos patienterna ganska väl efter en kort utbildning på tre timmar. Mellan 70 och 90 procent fann samma problem som en tränad tandhygienist. Till sin hjälp hade de ett speciellt utformat formulär att följa.

– De var duktigare än vad jag förväntat, och många tyckte att det här var viktigt, konstaterar Pia Andersson.

Enkel undersökning
Undersökningen tar inte mer än fem minuter att göra, och därför tror hon att även hårt pressade sjuksköterskor har den tid som krävs.

– Meningen är inte att de ska kunna ställa diagnos, men att de rutinmässigt vid inläggningen undersöker patienten i munnen. Då kan de starta de åtgärder som behövs eller hänvisa vidare till en tandläkare eller hygienist, säger Pia Andersson.

Mellan 71 och 86 procent av patienterna hade problem med munhälsan. Beläggningar eller kariesangrepp på tänderna eller skador på proteserna noterades hos hälften. Drygt 40 procent hade olika besvär med tungan, exempelvis svampinfektioner, medan 30 procent hade problem med läpparna, exempelvis sår i munvinklarna.

– Det motsvarar ungefär vad man brukar hitta i den här gruppen av patienter runt 80 år och som samtidigt är sjuka. Vid utskrivningen var problemen signifikant färre, runt 50 procent.

Den som har ätsvårigheter på grund av smärtor i munnen riskerar att få för lite näring. Av samtliga patienter var en tredjedel undernärda.

– Det är en ganska hög andel, och vi såg ett samband mellan dåligt munstatus och undernäring. Det bör dock tolkas försiktigt eftersom näringsintaget påverkas av många faktorer som hälsotillstånd, aptit och motorik. Hur som helst försämras förmågan att återhämta sig från sjukdom av undernäring, och vårdtiderna blir längre.

Munhygien del av daglig omvårdnad
En särskilt utsatt grupp var patienter som annars bodde i särskilt boende.

– Tandvårdsreformen ger människor på särskilt boende rätt till kostnadsfri munhälsobedömning en gång om året, men mycket kan hända mellan besöken. Därför är det viktigt att vårdpersonalen ser munhygienen som en del av den dagliga omvårdnaden.

Tidigare studier visar emellertid att så inte är fallet. Pia Andersson tror att det beror på flera saker. Att äldres tandhälsa generellt varit ett oprioriterat område, också inom tandvårdsforskning. Att vårdpersonal saknar utbildning på området, att de känner sig osäkra och att munnen traditionellt betraktats som en separat del av kroppen. Därför är hon glad för att Socialstyrelsen visat intresse för hennes resultat, och att formuläret numera ingår i sjuksköterskornas arbete på medicinkliniken i Kristianstad.

– Det här är ett förändringsarbete som tar många år och det måste angripas från flera håll. Sjuksköterskorna måste få stöd i sitt arbete, exempelvis genom att arbetsledningen prioriterar det. Det är också viktigt att tandvårds- och vårdpersonal samarbetar.

Ett problem är att patienterna inte alltid vill undersökas i munnen på sjukhus. För att munnen upplevs som en intim sfär, eller för att de ser det som normalt att ha lite ont i munnen. Det tror Pia Andersson kommer att förändras när 40-talisterna blir äldre.

– De har som regel lagt ner mycket pengar på tandvård och kommer nog att värna sin munhälsa bättre.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Pia Andersson. Tfn: 044-20 40 72 eller e-post: pia.andersson@hv.hkr.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera