Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 april 2004

Den farliga luftföroreningen butadien

Butadien är en luftförorening och anses av vissa myndigheter vara den enskilda substans som bidrar till flest antal cancerfall i förorenad tätortsluft.

Cancerriskuppskattningen för människa är mycket osäker eftersom försöksdjursdata på mus och råtta ligger till grund för uppskattningen där mus är en faktor 100-1000 gånger känsligare än råtta. Denna skillnad skulle kunna förklaras av att omvandling av butadien i kroppen leder till högre halter i mus än i råtta av den cancerriskförhöjande produkten diepoxybutan. Doktorandprojektet har omfattat utveckling av metoder för mätning av omvandlingen av butadien till diepoxybutan.

Det analytiska arbetet har framförallt bestått i att mäta stabila reaktionsprodukter med blodproteinet hemoglobin som ett mått på dosen av diepoxybutan, vilken är nödvändig för en förbättrad cancerriskuppskattning av butadien. Befintliga metoder var ej applicerbara och metodutveckling var därför nödvändig. Denna metodik har nu tagits upp av andra forskningsinstitutioner, särskilt i USA och England.

Den andra metodutvecklingen rör en generell metodik att i provrörsförsök mäta omvandling till cancerriskförhöjande ämnen från en exponering för ämnen som t.ex. butadien. I provrörsförsök med leverceller från olika arter, dvs. utan försök på djur, studeras bildning av diepoxybutan från butadien. De instabila och reaktiva metaboliterna fångas ögonblickligen upp av ett reagens [cobalamin, vitamin B12] och analyseras därefter som stabila alkyl-cobalaminer med hög känslighet.

Med kännedom om skillnader mellan människa och gnagare i nedbrytning av butadien till cancerriskförhöjande produkter har en preliminär cancerriskuppskattning för människa gjorts med avseende på butadien baserad på uppmätta/beräknade bloddoser och tidigare uppmätta tumörfrekvenser i gnagare. Genom användandet av provrörsförsök för metabolismstudier, matematiska modeller för cancerriskberäkningar och dosmätningar i ett fåtal korttidsdjurförsök kan säkrare riskuppskattningar för människor uppnås och plågsamma långtidscancertest kan reduceras.

Doktorsavhandlingens titel: Methods for measurement of reactive metabolites as a basis for cancer risk assessment: Application to 1,3-butadiene and isoprene

Charlotta Fred kan nås på charlotta.fred@mk.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera