Tema

Organisatorisk kreativitet krävs för framgångsrik läkemedelsforskning

Organisatorisk kreativitet är nödvändig för innovativ verksamhet inom forskningsintensiv industri. Mats Sundgren vid Institutionen för projektledning på Chalmers tekniska högskola i Göteborg har studerat läkemedelsbranschen och visar i sin doktorsavhandling hur man kan skapa förutsättningar för organisatorisk kreativitet.

Avhandlingen handlar om förståelse och ledning av vad som föregår innovation nämligen organisatorisk kreativitet. Forskning inom dagens läkemedelsindustri, liksom många andra forskningsintensiva industrier, tvingas till att fokusera alltmer på kortsiktig rationalisering och effektivisering i alltför rigida projektorganisationer. Enligt många bedömare har detta medfört att industrin inte har kunnat producera tillräckligt radikala innovationer. Detta trots ökade forskningsbudgetar, fusioner och kostsamma satsningar på avancerad teknologi. Organisatorisk kreativitet, en högt värderad kärnkompetens inom industrin, utmanar emellertid det konventionella, etablerade, rationella sättet att agera, alltså det som ledningsfunktioner anser vara mest effektivt.

Avhandlingens syfte är att öka förståelsen för organisatorisk kreativitet inom läkemedelsutveckling. Den tillämpade metodiken intar ett flerdimensionellt förhållningssätt till att undersöka kreativitet i organisationer. Forskningen har genererat kunskap om vad organisatorisk kreativitet är och hur ledning och ledarskap kan spela en viktig roll i läkemedelsforskning för att understödja och leda organisatorisk kreativitet.

– För att stimulera organisatorisk kreativitet krävs en ny ledningsfilosofi där man uppmuntrar vetenskaplig intuition, informella nätverk, informationsdelning och politiskt entreprenörskap.

Ett viktigt argument i min avhandling, i en tid då styrning dominerar och när de stora läkemedelsföretagen har blivit mästare i effektivitet, är att förståelse och ledning av organisatorisk kreativitet kommer att bli en avgörande konkurrensfördel för industrin, säger Mats Sundgren.

Detta kräver ett nytänkande inom ledarskap, projektledning och organisation för att understödja den process som föregår innovation. Intresset för innovation har skapat en ymnig och lukrativ förlagsindustri som erbjuder generella, handfasta råd och föreskrifter om ledarskap för kreativitet. Få av dessa är grundade i en forskning som tar hänsyn till det organisatoriska sammanhang som skapar ram och förutsättning för kreativitet. Som sådan, är denna avhandling ett bidrag till organisatorisk kreativitetslitteratur och en viktig länk till innovationsforskning.

Mats Sundgrens forskning om organisatorisk kreativitet är i huvudsak förlagd till olika forskningsorganisationer inom AstraZeneca men innefattar även andra läkemedelsföretag. Forskningen är en del av Fenix forskningsprogram inom Chalmers och Stockholms Handelshögskola i samarbete med svenskt näringsliv som syftar till att öka kunskapen om förändringsstrategier, ledning och organisering av FoU-projekt samt ledarskap i utvecklingsmiljöer.

Avhandlingen ”New Thinking, Management Control & Instrumental Rationality: Managing organizational creativity in pharmaceutical R&D” försvarades vid offentlig disputation på Chalmers den 16 april.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Mats Sundgren, Institutionen för projektledning, Fenix Research Program, Chalmers tekniska högskola, tel. 070-626 30 87.
e-post: Mats.sundgren@fenix.chalmers.se

Organisatorisk kreativitet krävs för framgångsrik läkemedelsforskning

 lästid ~ 2 min