Artikel från IFAU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 april 2004

Möjligheten till svartarbete kan minska utbildningsnivån i samhället

Om möjligheten att arbeta “svart” är tillgänglig för personer med praktisk utbildning, tenderar den teoretiska utbildningsnivån i ett land att bli samhällsekonomiskt för låg.

Svartarbete sänker teoretisk utbildningsnivå
När det i samhället ges möjligheter till svartarbete inom sektorer som inte kräver teoretisk utbildning blir sådan utbildning mindre attraktiv. Praktiska yrken med kortare utbildningstid framstår då som mer lönsamma. När en person ska välja att utbilda sig överväger han eller hon dels hur man förväntar sig att klara av studierna, dels hur studierna påverkar lön och risk för arbetslöshet. Tar man dessutom med möjligheten till svartarbete i kalkylen kommer sannolikt färre personer välja att utbilda sig på högre nivå än vad som annars skulle vara fallet, vilket på sikt kan få negativa konsekvenser för ekonomin.

Empiriskt underlag
Att möjligheten att arbeta svart i större utsträckning är tillgänglig för personer med en lägre formell utbildning har stöd i de empiriska observationer som gjorts. Tidigare studier visar att personer med en högre formell utbildning i lägre utsträckning jobbar svart.

Effekter av skärpt kontroll av svartarbete
En skärpt kontroll av svartarbete innebär att möjligheterna för svart inkomst minskar, vilket leder till att fler utbildar sig och att arbetslösheten faller. Huvudorsaken till att arbetslösheten faller vid ökad kontroll är att det sker en omfördelning av arbetskraft från svartsektorn till den “vita” sektorn. Detta minskar arbetslösheten då arbeten i den vita sektorn i genomsnitt har en längre livslängd än svartarbeten. I den utsträckning arbetslösheten är lägre bland högutbildade faller även den totala arbetslösheten när fler väljer att ubilda sig.

Bakgrund och metod
I rapporten utvecklas en teoretisk modell som beskriver hur personer fattar beslut om sin egen utbildning. Att utbilda sig medför en kostnad som kan skilja sig åt mellan individer. För personer med goda förutsättningar att klara av en formell utbildning blir kostnaden för utbildning lägre än för personer med sämre förutsättningar. Den sistnämnda kategorin kommer därför att utbilda sig i lägre utsträckning. Skillnader i lön och arbetslöshet för hög- respektive lågutbildade räknas också med i individens utbildningsbeslut. Om utbildning medför högre lön eller lägre arbetslöshet kommer fler att utbilda sig.

IFAU-rapporten är skriven av Ann-Sofie Kolm och Birthe Larsen och heter Does tax evasion affect unemployment and educational choice?

Kontaktinformation
Eventuella frågor ställs till Ann-Sofie Kolm på telefon 018-471 70 81 eller via e-post: ann-sofie.kolm@ifau.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera