Tema

Skolan, mångfalden och jämlikheten

Mångfald är ett ord som med olika och mångtydiga innebörder flitigt har cirkulerat i offentliga samtal under 1990-talet och det tidiga 2000-talet.

I sammansättningen ”kulturell mångfald” har termen varit ett inslag i en växande uppmärksamhet riktad mot kategorin invandrare – en uppmärksamhet som kännetecknas av att vissa ambitioner och problembilder återkommer.

Ann Runfors har i sin avhandling som hon förra året lade fram vid Etnologiska institutionen, Stockholms universitet gjort fältstudier i några grundskolor präglade av globalisering och immigration och visar hur denna uppmärksamhet tar sig uttryck i skolpraktiken. Hur bearbetades frågor kring ”kulturell mångfald” och integration i klassrummen? Vilka elever var det som definierades som invandrarbarn? Vilka strävanden och problem formulerades gentemot dessa elever? Vad beskrevs som eftersträvansvärt, vad tolkades som problematiskt – och varför? Hur omsattes dessa tolkningar i skolvardagens praktik? Och vad blev effekterna?

Grundskolor kan ses som spegelbilder av samhället, men också som ett slags strukturfabriker. De kan med andra ord berätta något om vårt samhälle. Genom en närgången analys av vad som hände på dessa skolor visar Ann Runfors hur de skolanställda kämpade för att förändra ojämlika samhällsstrukturer – men också hur skolan var en del av och återskapade samma strukturer.

Doktorsavhandlingens titel: Mångfald, motsägelser och marginaliseringar. En studie av hur invandrarskap formas i skolan.

Ann Runfors kan nås på telefon 08-674 79 11 eller e-post Ann.Runfors@etnologi.su.se

Skolan, mångfalden och jämlikheten

 lästid ~ 1 min