Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 mars 2004

Enfald hindrar mångfald i jämställdhetsarbetet

De 27 största börsföretagens årsredovisningar ger missvisande information om jämställdhetsarbetet. Den mångfald, som företagen – med politisk korrekthet – säger sig vilja skapa saknas idag, menar Ida Larsson i en magisteruppsats vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet.

Uppsatsen är skriven vid Företagsekonomiska institutionen och har granskat nyckeltal och övrig information om jämställdhet i årsredovisningar. Att ett företag har många nyckeltal om jämställdhet behöver inte betyda att man har en stor medvetenhet på jämställdhetsområdet. Få nyckeltal behöver inte heller betyda att man har en begränsad medvetenhet. Studien visar att företagen presenterar information för att upprätthålla en perfekt yttre fasad. De följer rådande normer och värderingar som gäller för affärsetik och vill visa upp en korrekt bild i sina årsredovisningar. Studien visar på några motsägelser i informationen om jämställdhet som presenteras i årsredovisningarna.

Ett företag skriver att “Mångfald i styrelsens sammansättning är viktig för att skapa ett dynamiskt och konstruktivt styrelsearbete” och ett annat företag skriver att “Mångfald förbättrar kreativiteten”. Dessa skrivningar känns inte så trovärdiga då styrelsemedlemmarna i dessa båda företag alla är män.

Studien visar också att det finns olika kategorier av företag, vilka kan beskrivas utifrån typiska karaktärsdrag. De två ytterligheterna kännetecknas av följande: majoriteten av de företag som redovisar minst om jämställdhet finns i verkstadsindustrin. Dessa företag presenterar det som kan anses viktigast men utelämnar en vidare diskussion. De företag som lämnar ut mest information genom nyckeltal och i form av text finns i finansbranschen. Dessa företag visar upp en bättre förståelse för vad jämställdhet är.

Fokus i studien har legat på de 27 mest omsatta företagen på börsens A-lista och deras årsredovisningar från 2002. Av dessa företag uppgav 8 att de arbetar aktivt och medvetet med att rekrytera kvinnliga chefer. Då studien genomfördes hade ett av företagen en kvinnlig VD. Av 27 företag hade 15 en kvinna eller fler i ledningen och 16 företag hade en kvinna eller fler i styrelsen. Av de 11 företag som inte hade någon kvinna i styrelsen hade dock fem företag en kvinnlig styrelsesuppleant. 17 av företagen hade inrättat en nomineringskommitté. Detta innebär att drygt hälften av A-listans företag uppfyller Aktiespararnas önskemål om att rekrytera genom en nomineringskommitté.

– Att man ökar insynen i rekryteringsprocessen genom att ha en nomineringskommitté bör ifrågasättas, menar Ida Larsson. Exempelvis satt åtta av tio kommittémedlemmar samtidigt även i styrelsen hos ett av de studerade företagen. Meningen med nomineringskommittéer är ju att komma runt så kallade kompisrekryteringar och inte att spegla styrelsen i en ny konstellation.
Många av nyckeltalen bör kompletteras med förklaringar. Att bara ange att 50 % av cheferna är kvinnor säger ingenting om vilken nivå i företaget dessa befinner sig på, inte heller någonting om deras befogenheter att fatta beslut. Kvantitet utan att se till kvalitet är missledande, avslutar Ida Larsson.

Studien har genomförts på uppdrag av Jämställdhetsombudsmannens EU-projekt “Women to the top”. Projektet syftar till att få fler kvinnliga toppchefer i näringsliv och offentlig förvaltning, och genomförs tillsammans med partners i Danmark, Estland och Grekland (www.women2top.net).

För ytterligare information kontakta: Ida Larsson, mobil: 070-728 53 66, e-post: ida_larsson@home.se eller ida.larsson@jamombud.se
Efter avslutade studier arbetar Ida Larsson nu som praktikant i JämOs EU-projekt Women to the top.

Kontaktinformation
Maria Norrström
Informatör
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Fakultetskansliet
Box 600, 405 30 Göteborg
Besöksadress: Vasagatan 1
Telefon:031-773 1247
Fax: 031-773 1402
Mobil: 0709-22 66 89
e-post: Maria.Norrstrom@handels.gu.se
www.handels.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera