Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 mars 2004

Riktlinjer för föräldrars delaktighet i vården bättre för alla

Det behövs tydliga rutiner för föräldrars delaktighet inom barnsjukvården. Det visar sjuksköterskan Britt Marie Ygge i sin avhandling där hon undersökt föräldrars syn på vården.

Målet med avhandlingen är att få kunskap om och att utveckla mätmetoder för, hur föräldrar upplever sin roll i barnsjukvården och deras syn på vårdkvaliteten. Föräldrars närvaro i barnsjukvården är idag en självklarhet, men få har studerat hur de uppfattar vården. Ännu mindre finns gjort om hur föräldrarna ser på sina möjligheter att vara delaktiga i vården och hur detta påverkar personalen och deras arbetssituation. Föräldrars uppfattning om vården av sitt sjuka barn är en viktig indikator på vårdkvalitet.

Britt Marie Ygge har undersökt om enkätundersökning kan fungera som en metod att undersöka föräldrarnas syn på vårdkvaliteten. Olika sjukvårdsenheter jämfördes med varandra, och samma enheter jämfördes över tid. Hon visar att den enkät hon utvecklat fungerade bra som instrument för bedömning av föräldrarnas uppfattning.

I en annan studie genomfördes intervjuer med föräldrar till kroniskt sjuka barn, om sina upplevelser av delaktighet i barnsjukvården. Det framkom att föräldrarollen ibland upplevs som oklar och att föräldrarna önskar tydliga riktlinjer för sin medverkan i vården. Detta kan även underlätta kommunikationen med personalen.

Hon undersökte även hur personalen ser på föräldrarnas delaktighet och hur den påverkar personalens arbetssituation. Resultatet visar att inom enheter med goda rutiner för att göra föräldrarna delaktiga, upplever personalen i mindre utsträckning att föräldrarnas krav utgör en belastning än på enheter som inte har sådana rutiner. Där upplever personalen i högre grad att föräldrarnas krav som en belastning.

Slutsatserna och de kliniska tillämpningarna av avhandlingsarbetet är flera; de kan användas som ett led i verksamhetsutveckling och för att i framtiden lita på att instrumentet kan ge svar på det man önskar mäta. Avhandlingen uppmärksammar också att det är viktigt att tydliggöra hur samarbetet ska fungera mellan föräldrar och personal för att uppnå en god vård för barnet och en bra arbetssituation för personalen.

Länk till spikbladet:
http://publications.uu.se/theses/spikblad.xsql?dbid=4010

Namn: Britt Marie Ygge
Avhandlingens titel: Parental involvement in pediatric hospital care: implications for clinical practice and quality of care
Institution: Avdelningen för Folkhälso- och vårdvetenskap
Opponent: Professor Bengt Höjer, institutionen för vårdvetenskap, Falun.
Disputationen äger rum: Fredagen 19 mars, kl. 10.15 i Grönwallsalen, ingång70, Akademiska

Kontaktinformation
Britt Marie Ygge kan nås på 08-517 75574, eller 073-978 9139

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera