Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 mars 2004

Organisationskulturen – hur påverkar den säkerheten ombord?

"Kultur", det vill säga hur vi talar med varandra och om vad, vilken attityd vi har och hur vi bemöter varandra, hur vi kommer fram till beslut och hur vi fördelar arbete – allt detta påverkar en organisations resultat.Organisationskultur kan självfallet studeras som ett fenomen i sig, och det är precis vad Bengt Erik Stenmark, doktorand vid Institutionen för arbetsvetenskap, har gjort.Den 20 april disputerar han i ämnet teknisk psykologi.

Bengt Erik Stenmark gick till sjöss i de senare tonåren. Så småningom genomgick han både sjöbefälsskola och sjökrigsskola och han har därefter tjänstgjort i befälsbefattningar på handelsfartyg och som sjöofficer.
Att den miljö han valt att arbeta med i sin forskning därför är fartyg med flernationella besättningar är kanske inget att förvånas över, det är en miljö och en kultur han känner väl och har både insikt i och kunskap om.

I doktorsavhandlingen Säkerhetsstyrningens kulturella logik – Ett organisatoriskt perspektiv på sjösäkerhet studeras organisationskultur med fokus på säkerheten ombord.

Det som analyseras är bland annat de redskap, såväl materiella som immateriella, som används i själva arbetet, men också de värderingar som är allmänt vedertagna och de grundantaganden som finns ombord.

Denna modell har Bengt Erik Stenmark tillämpat i “fältundersökningar” på tre fartyg som alla har flernationella besättningar, inom berörda rederier och på andra aktörer inom sjöfarten.

Det handlar om så kallat kvalitativa fallstudier, och resultaten kan användas vid utveckling av organisationskulturen och vid styrning av verksamheten.

Dessutom har Bengt Erik Stenmark i sin avhandling gjort en ansats till att studera vilken roll kulturen haft när människor handlat fel ombord – något han gärna berättar mer om.

Bengt Erik Stenmark har, förutom sin sjöbefälsutbildning, också avlagt juris kandidatexamen och arbetat i olika sjöfartsanknutna befattningar inom offentlig förvaltning. Med tiden kom han in på forskning och har avlagt en filosofie licentiatexamen i teknisk psykologi. Den 20 april är det dags för disputation för avläggande av filosofie doktorsexamen, något som sker vid Luleå tekniska universitet. Ordförande vid disputationen är professor Håkan Alm och opponent är docent Marianne Törner, verksam vid Arbetslivsinstitutet.

Upplysningar: Bengt Erik Stenmark, tel. 0322-124 39, bengterik.stenmark@telia.com eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22 eller lena.edenbrink@adm.luth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera