Artikel från Vetenskapsrådet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 mars 2004

Hälsoeffekter av elektromagnetiska fält – översyn av forskningen

Vi är i dag konstant omgivna av olika typer av elektromagnetiska fält. Hur dessa påverkar oss är ett högaktuellt diskussionsämne, bl a väcker den allt ökande användningen av mobiltelefoner frågor. Runt om i världen pågår omfattande forskning och i Sverige finns uppskattningsvis ett 20-tal forskare som studerar hälsoeffekter av elektromagnetiska fält. Nu startar arbetet med att värdera forskningen i Sverige på området.

En oberoende expertgrupp med representanter från olika vetenskapsområden ska göra en analys av forskningsläget och värdera forskningen i Sverige i ett internationellt perspektiv. Bakgrunden är ett regeringsuppdrag till Vetenskapsrådet.* Expertgruppen kommer att samråda med en rad parter, bl a berörda finansiärer, myndigheter, organisationer m fl och en rapport kommer att presenteras i november i år. Mer information om gruppens arbete kommer att läggas på Vetenskapsrådets hemsida www.vr.se, under “ämnesövergripande”.

Mer om forskningen
Internationellt är Världshälsoorganisationen, WHO, en samlande ingång för mer information om forskning på området. På deras hemsida finns två databaser över avslutade och pågående forskningsprojekt. Den ena databasen omfattar drygt 2000 studier om elektromagnetiska fält och hälsa, den andra knappt 900: http://www.who.int/health_topics/electromagnetic_fields/en/ 
I Sverige har Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, en informativ hemsida på området. Se http://www.fas.forskning.se.

I expertgruppen ingår:
Berndt Brehmer, professor i ledningsvetenskap, Försvarshögskolan, (ordf)
Göran Grimvall, professor i fysik, Kungliga teknisk högskolan Georg Lindgren, professor matematisk statistik, Lunds universitet Kenneth Nilsson, professor i cellpatologi, Uppsala universitet.
Elisabeth Gerle, docent i etik, Lunds universitet

Kontaktpersoner
Berndt Brehmer, ordf i expertgruppen, professor i ledningsvetenskap, Försvarshögskolan,
berndt.brehmer@fhs.mil.se, 08-788 75 00

Therese Ahlqvist, utredare vid analysenheten, Vetenskapsrådet
Therese.Ahlqvist@vr.se, 08-546 44 281
 

* Uppdraget i sin helhet: “Vetenskapsrådet skall i samråd med berörda forskningsfinansiärer, myndigheter och branschföreträdare utarbeta en analys över forskningen inom området hälsoeffekter av elektromagnetiska fält samt värdera den nationella forskningens kvalitet och inriktning i ett internationellt perspektiv. Rådet skall också mot bakgrund av analysen bedöma behovet av nationell forskning inom området samt ge förslag till inriktning av den nationella forskningen. Uppdraget skall redovisas senast den 1 november 2004.” (Ur Vetenskapsrådets regleringsbrev 2004)

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera