Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 mars 2004

Alla kan måla – men några har det som yrke

Rubriken är utgångspunkten för en doktorsavhandling i etnologi vid Stockholms universitet av Eva Silvén. Här beskrivs ett fält där yrkesmålare, färgarkitekter, färgproducenter, byggnadsvårdare och amatörer konkurrerar om tolkningsföreträdet.

Ett fält där det är skillnad mellan att säga “rulle” och “roller”, att tala om grön umbra eller NCS 2005-G20Y och där det pågår ett intrikat spel mellan underarbete och yta.

Med avhandlingens titel, Bekänna färg, riktas blicken mot hur färg på olika sätt symboliserar smak och status, skapar amatörer och professionella, definierar kön, klass och nationalitet – med relationen till det förflutna som en ständig resonansbotten. I en vidare mening är avhandlingens syfte att belysa färg och måleri som ett sådant ständigt tolkat och omtolkat fenomen, med makt att skapa och förändra människors villkor och relationer. Eva Silvén inleder därför sin avhandling med en historiskt orienterad analys av yrkesmåleriet i Sverige: det tidiga 1900-talets “integrerade” måleri med verkstaden i centrum, efterkrigstidens “separerade” moderna måleri med miljonprogrammets estetik och teknik som norm och det traditionella måleriet placerat på museum samt det sena 1900-talets “rekonstruerade” måleri, då kulturhistorisk byggnadsvård blivit såväl en folkrörelse som en maktfaktor i samhällsplaneringen.

I en snävare mening är avhandlingens syfte att utifrån dessa förutsättningar analysera och gestalta byggnadsmålarnas arbete vid ett större renoveringsprojekt. Byggnaden ifråga, Enskede skola i södra Storstockholm, har “stort kulturhistoriskt värde”, men renoveringen skedde huvudsakligen med moderna material och metoder, vilket åstadkom möten, kompromisser och konflikter mellan verksamhetsfältets olika aktörer och skilda normsystem. Hur detta fortlöpande kom att gestaltas genom olika materiella, kroppsliga och estetiska praktiker utgör avhandlingens centrala problemområde.

Måleriets villkor formas på många håll i samhället. Nu när både 1900-talet och renoveringen av skolan har blivit historia ställs avslutningsvis frågan om relationerna mellan måleriets aktörer idag är på väg att förändras.

Eva Silvén är verksam vid Nordiska museet och har tidigare skrivit om materiell kultur, samtidsdokumentation och andra museivetenskapliga frågor.

Avhandlingens titel: Bekänna färg. Modernitet, maskulinitet, professionalitet.
Nordiska museets förlag, 243 sidor, rikt illustrerad.
Nordiska museets handlingar 129. ISSN 0346-8585, ISBN 91 7108 493 2.

Disputationen äger rum fredag den 19 mars, kl. 10.00 i hörsal 4, Södra huset, Frescati. Opponent är fil. dr Lars-Eric Jönsson, Lunds universitet.

Eva Silvén kan nås på 08-5195 47 42, 0709-17 01 24 eller e-post eva.silven@nordiskamuseet.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera