Tema

Kan man motiveras att ställa bilen lite oftare?

Ja, det kan man, enligt denna avhandling, som handlar om vägavgifters effekter på bilresande, faktorer som påverkar attityder till vägavgifter och som jämför vägavgifter med andra typer av styrmedel riktade mot bilism. Men, det gäller att man är positivt inställd till att minska sitt bilresande (vilket man sällan är) och att man planerar för hur man ska gå tillväga, samt att man med jämna mellanrum kontrollerar hur man ligger till jämfört med ett realistiskt mål. Annars är det lätt att rutiner och impulsiva handlingar, framförallt inköp gör att kilometerantalet på vägmätarställningen förblir det samma.

Avhandlingen visar på några faktorer som ligger bakom bilägares övervägande negativa inställning till vägavgifter. Mest påverkas inställningen av hur rättvist man skulle uppleva vägavgifterna, ju orättvisare man tycker vägavgifter är desto mer negativ inställning har man. Även känslan av att bli berövad sin personliga frihet påverkar inställningen. Man är mer positivt inställd till andra typer av styrmedel som inte är av ekonomisk karaktär, t.ex. en bilfri zon i centrala Göteborg eller individuellt inriktade informationskampanjer.

Effekterna av en vägavgift på hur mycket man kör visade sig i en fältstudie vara mycket små. Det var bara de hushåll som planerade sina resor genom att tillsammans göra en plan, som minskade antalet resor. Att man inte minskar sitt bilresande även om man har ekonomiska skäl att göra det beror inte enbart på att man inte vill eller att man saknar alternativ. Många bilresor som vi gör dagligen sker rutinmässigt, utan att överväga alternativ, och utan att ett medvetet beslut fattas, och därför är de svåra att ändra på. Till detta kommer en ansenlig andel oöverlagda resor, dvs. resor som vi varken brukar göra eller som vi hade planerat att göra. I genomsnitt gjorde man en sådan oöverlagd bilresa per dag. Avhandlingen visar att det främst är inköpsresor och skjuts av andra (gäller framförallt barnfamiljer) och sjukresor som är oöverlagda och hushållen menar att de oöverlagda resorna beror på oväntade händelser som de saknar kontroll över.

Avhandlingens titel: Motivational and volitional control of private automobile use. The effectiveness of transport policies
Avhandlingsförfattare:Cecilia Jakobsson , tel. 031-7734253(arb.)
e-post: Cecilia.Jakobsson@psy.gu.se
Fakultetsopponentens namn: Dr Linda Steg, Groningen
Tid och plats för disputation: Fredagen den 2 april 2004 kl. 13.00, Sal F1, psykologiska institutionen, Haraldsgatan 1, Göteborg

Kontaktinformation
Svenbo Johansson, avdelningsdirektör
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet, Göteborgs universitet
Besöksadress: Skanstorget 18
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg

tel. : +46 (0)31 7731022
fax: +46 (0)31 7731940
e-post: Svenbo.Johansson@samfak.gu.se

Kan man motiveras att ställa bilen lite oftare?

 lästid ~ 1 min